Proceeding: DP/371/173/20 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” - powtórka

Izabela Łukawska - Przydrożny
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 20-11-2020 14:22:00
Placing offers: 01-12-2020 08:30:00
Opening offers : 01-12-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 241.14 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
specyfikacja istotnych warunków zamówienia-podpisana.pdf pdf 637.68 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
Zał. 1 Oferta.doc doc 81 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia — kopia.doc doc 81 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
zał. 3 - oświadczenie - gr. kapit (1).doc doc 57.5 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
Zał. 4 wykaz osób.doc doc 72 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
KARTA gminnej ewidencji zabytków POBIEROWO.pdf pdf 232.55 2020-11-20 14:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 729.09 2020-11-20 14:35:38 Public message
wyjasnienie nr 1 - podpisane.pdf pdf 235.45 2020-11-26 11:00:24 Public message
rysunek niezwymiarowany 1.pdf pdf 280.52 2020-11-26 11:00:24 Public message
rysunek niezwymiarowany 2.pdf pdf 317.85 2020-11-26 11:00:24 Public message
rysunek niezwymiarowany 3.pdf pdf 277.07 2020-11-26 11:00:24 Public message
rysunek niezwymiarowany 4.pdf pdf 296.48 2020-11-26 11:00:24 Public message
rysunek niezwymiarowany 5.pdf pdf 269.7 2020-11-26 11:00:24 Public message
informacja z otwarcia ofert-podpisana.pdf pdf 358.62 2020-12-01 11:41:53 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-podpisana.pdf pdf 363.67 2020-12-11 07:23:53 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sprostowanie podpisane.pdf pdf 363.71 2020-12-11 11:00:22 Public message

Announcements

2020-12-11 11:00 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprostowanie

informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-11 07:23 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-01 11:41 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-12-01 08:32 Izabela Łukawska - Przydrożny Izabela Łukawska-Przydrożny is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu (...)
Time: Dec 1, 2020 09:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8947407030?pwd=cDJEUWF5N1p2cFBRd0UzbWZHRVNVdz09

Meeting ID: 894 740 7030
Passcode: 203599

2020-11-26 11:00 Izabela Łukawska - Przydrożny Wyjaśnienie treści SIWZ oraz niezwymiarowane rysunki

wyjasnienie nr 1 - p [...].pdf

rysunek niezwymiarow [...].pdf

rysunek niezwymiarow [...].pdf

rysunek niezwymiarow [...].pdf

rysunek niezwymiarow [...].pdf

rysunek niezwymiarow [...].pdf

2020-11-20 14:35 Izabela Łukawska - Przydrożny SIWZ

SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 364