Proceeding: Podstawienie pojemników do segregacji stałych odpadów komunalnych (szkło, papier, plastik i metal, bio, mieszane), wywóz odpadów z terenu ZE1 w Świebodzinie oraz przekazanie ich do składowania i utylizacji.

Anna Stefura-Jacuńska
Gmina Świebodzin Department: Szkoła Podstawowa nr 6
Deadlines:
Posted : 20-11-2020 12:31:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : 27-11-2020 09:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Nasz znak: ZE1.2720.02.2020 AS                                         Świebodzin, 20 listopada 2020r.  

 

ZAPROSZENIE

Gmina Świebodzin, Zespół Edukacyjny nr 1 z siedzibą w Świebodzinie, Osiedle Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin, tel. 68 475 22 75, fax. 68 475 22 75, strona internetowa www.ze1swiebodzin.edu.pl, adres email: sekretariat@ze1swiebodzin.edu.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: „Podstawienie pojemników do segregacji stałych odpadów komunalnych (szkło, papier, plastik i metal, bio, mieszane), wywóz odpadów z terenu ZE1 w Świebodzinie oraz przekazanie ich do składowania i utylizacji”.


1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90511000-2.

„Podstawienie pojemników do segregacji stałych odpadów komunalnych (szkło, papier, plastik i metal, bio, mieszane), wywóz odpadów z terenu ZE1 w Świebodzinie oraz przekazanie ich do składowania i utylizacji”.

2. Sposób i termin składania ofert:

2.1. Oferty należy składać do dnia 27 listopada 2020r. do godz. 08.00 poprzez Platformę Zakupową Open Nexus.

2.2. Oferty złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę.

2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.4. O wyniku wyboru oferenci zostaną poinformowani dnia 27.11.2020 r. po godz. 09.00.

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:- rozpoczęcie wykonywania usługi od dnia ustalonego w podpisanej umowie,

- zakończenia wykonywania usługi do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium 100 % cena.

5. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Anna Stefura-Jacuńska tel.: 68 475 22 75.

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843  tekst jednolity) – zgodnie z art. 4 ust. 8.

Załączniki do zaproszenia:

- formularz ofertowy

- projekt umowy

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Kosztorys_ofertowy_odpady ZE1.xls xls 28.5 2020-11-20 12:31:00 Ordered object
umowa na odpady - projekt r.p..doc doc 52.5 2020-11-20 12:31:00 Ordered object
ZE1.2720.02.2020 AS odpady w 2021r.docx docx 15.66 2020-11-20 12:31:00 Ordered object
ZE1_formularz_ofertowy odpady.doc doc 46.5 2020-11-20 12:31:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wywóz nieczystości - 1 pojemnik -

Kosztorys_ofertowy_o [...].xls

umowa na odpady - pr [...].doc

ZE1.2720.02.2020 AS [...].docx

ZE1_formularz_oferto [...].doc

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5354 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 143