Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.31.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Joanna Lewandowska
Gmina Miasta Rypin
Deadlines:
Published : 20-11-2020 12:12:00
Placing offers : 22-12-2020 09:00:00
Offers opening : 22-12-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 8779.15 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 25204.32 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 399.34 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do Umowy - Protokół wykonania usług.pdf pdf 178.06 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 110 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 302.2 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 204.5 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.doc doc 34.5 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług.pdf pdf 214.61 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.doc doc 38.5 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych.pdf pdf 154.8 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.pdf pdf 404.12 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 42.5 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 171.87 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 249.84 2020-11-20 12:12:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - 22.12.2020 r..pdf pdf 720.96 2020-12-22 10:01:56 Public message
ZP.271.31.6.2020 - Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty.pdf pdf 678.86 2020-12-30 10:21:51 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 6559.84 2021-01-29 10:32:48 Public message

Announcements

2021-01-29 10:32 Joanna Lewandowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-30 10:21 Joanna Lewandowska ZP.271.31.6.2020 - Ogłoszenie o wyniku wyboru oferty

ZP.271.31.6.2020 - O [...].pdf

2020-12-22 10:01 Joanna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert - 22.12.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 682