Proceeding: ZP/PN/15/2020 Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych DAIKIN"

Deadlines:
Published : 20-11-2020 11:16:00
Placing offers: 03-12-2020 11:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w   załącznikach   do   postępowania   zamieszczono:   ogłoszenie   o   zamówieniu,   Specyfikację  Istotnych   Warunków   Zamówienia   (SIWZ)   oraz   pozostałą   dokumentację  związaną  z   Przedmiotem   zamówienia.

 Dla   ofert   składanych   w  niniejszym  postępowaniu   zastrzeżona   jest   wyłącznie    forma   pisemna.

Oferty   należy   złożyć   w  siedzibie   Zamawiającego   w   terminie   i   na   zasadach   opisanych   w   SIWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 394.78 2020-11-20 11:16:00 Proceeding
SIWZ ZP PN 15 2020-sig.pdf pdf 591.94 2020-11-20 11:16:00 Proceeding
załączniki do SIWZ.zip zip 2332.85 2020-11-20 11:16:00 Proceeding
2020.12.03 - Informacja z otwarcia ofert - ZP_PN_15_2020-sig.pdf pdf 461.48 2020-12-03 12:48:32 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 403.83 2020-12-29 15:06:23 Public message
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 290.07 2021-01-14 14:18:12 Public message

Announcements

2021-01-14 14:18 Sylwia Marciniak OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELE [...].pdf

2020-12-29 15:06 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-03 12:48 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (informacja z otwarcia ofert).

2020.12.03 - Informa [...].pdf

2020-12-02 08:39 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
otwarcie ofert odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem transmisji online. Poniżej link do transmisji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJkMmEyN2EtNDFhYy00ZDM2LWJkZmItNDc0ODFlNGM3YmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc88a70a-cd5a-48a7-a35b-9b6612729dda%22%2c%22Oid%22%3a%22efec3da7-743c-4c55-b993-6dd724bbb7f0%22%7d
2020-11-20 15:09 Sylwia Marciniak Z powodu zauważonej omyłki pisarskiej w treści Rozdziału 5 ust. 2 pkt 3 SIWZ, Zamawiający koryguje zapis następująco:
jest:
„3)usuwanie awarii oraz bieżące naprawy czterech pompowni zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy.
powinno być:
„3) usuwanie awarii oraz bieżące naprawy zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy”.

The number of page views: 535