Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MŚ-DAG-PK-261-12/20 „Zakup artykułów malarskich na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Patryk Kudra
Muzeum Śląskie w Katowicach Department: Techniczny
Deadlines:
Published : 19-11-2020 09:25:00
Placing offers : 19-11-2020 12:18:27
Offers opening : 26-11-2020 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

„Zakup artykułów malarskich na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do postępowania o nazwie załącznik nr 1 MŚ-DAG-PK-261-12-20 OPZDodatkowe wymagania zamawiającego:

• termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert;

• Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Pozostałe informacje:

• Zamówienie zostanie zrealizowane po przesłaniu pisemnego zlecenia;

• Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez Wykonawców oferty;

• Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;

• Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert – niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;

• Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;

• W przypadku, gdy umowę będzie podpisywała osoba nieuprawniona do reprezentacji podmiotu, Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel.519 873 580  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załacznik nr 1 MŚ-DAG-PK-261-12-20 OPZ.pdf pdf 175.07 2020-11-19 09:25:00 Criterion

Announcements

2020-11-19 12:18 Patryk Kudra Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Załączono niewłaściwy załącznik.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Zakup artykułów malarskich na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” „Zakup artykułów malarskich na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach” 1 pc. Muzeum Śląskie w Katowicach
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205, Katowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 11.12.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 OPZ - Opis przedmiotu zamówienia prezentujące wszelkie wymagania Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

załacznik nr 1 MŚ-DA [...].pdf

(0)
(0)

The number of page views: 410