Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 14/PN/2020 Zakup na karty flotowe paliw płynnych oraz płynów i materiałów eksploatacyjnych przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Anna Masternak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 18-11-2020 12:06:00
Placing offers : 27-11-2020 10:00:00
Offers opening : 27-11-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 154.61 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
SIWZ_14_PN_2020.pdf pdf 8430.59 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ.pdf pdf 2614.99 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ Formularz ofertowy.doc doc 97.5 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 22.47 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 18.4 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.87 2020-11-18 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1do SIWZ Formularz ofertowy.doc doc 97.5 2020-11-18 12:06:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 22.47 2020-11-18 12:06:00 Criterion
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie.docx docx 18.4 2020-11-18 12:06:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.87 2020-11-18 12:06:00 Criterion
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 257.57 2020-11-27 13:05:29 Public message

Announcements

2020-11-27 13:05 Anna Masternak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup na karty flotowe paliw płynnych oraz płynów
i materiałów eksploatacyjnych przez SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – brak ofert.

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1do SIW [...].doc

Załącznik nr 2 do SI [...].docx

Załącznik nr 3 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 435