Proceeding: Zaproszenie do składania ofert na Agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Giżycko

Deadlines:
Posted : 18-11-2020 10:43:00
Placing offers: 30-11-2020 15:00:00
Opening offers : 01-12-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

W dniu 09 listopada 2020 r. na stronie Zamawiającego www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi zostało opublikowane zaproszenie do składnia ofert na Agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Giżycko.

W dniu 18 listopada 2020 r., w związku z dopuszczeniem możliwości składania ofert w formie elektronicznej - Zamawiający zmodyfikował zapisy Zaproszenia oraz dodatkowo opublikował treść zaproszenia na niniejszej Platformie zakupowej.

W załącznikach do postępowania zamieszczono zaproszenie do składania ofert na Agenta emisji obligacji gminy Miejskiej w Giżycku.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie_do_skladania_ofert_modyfikacja 18_11_2020.doc doc 124.5 2020-11-18 10:43:00 Proceeding
zaproszenie do składania ofert_ moduyfikacja _18_11_2020.pdf pdf 322.11 2020-11-18 10:43:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 222.35 2020-11-18 10:43:00 Proceeding
Uchwała nr XXXI 86 2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28.10.2020.pdf pdf 46.9 2020-11-18 10:43:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Giżycko.pdf pdf 349.57 2020-11-18 10:43:00 Proceeding
Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Giżycko_ostateczny.doc doc 117.5 2020-11-18 10:43:00 Proceeding
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 13.33 2020-12-10 14:36:59 Public message

Announcements

2020-12-10 14:36 Mariola Tafil Szanowni Państwo,

W załączeniu Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na Wybór Agenta emisji obligacji Gminy Miejskiej Giżycko.

zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 246