Proceeding: 12/2020/DZP/PN Dostawy sprzętu jednorazowego użytku oraz opatrunków

Deadlines:
Published : 16-11-2020 15:58:00
Placing offers : 01-12-2020 14:00:00
Offers opening : 01-12-2020 14:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
siwz_i_zalaczniki_12_2020.7z 7z 69.84 2020-11-16 15:58:00 Proceeding
ogloszenie_o_zamowieniu_610334_n_2020.pdf pdf 134.36 2020-11-16 16:06:51 Proceeding
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_540236632.pdf pdf 67.81 2020-11-24 15:36:12 Proceeding
ODPOWIEDZIna pytania 12_2020_DZP_PN.pdf pdf 99.63 2020-11-27 14:08:48 Proceeding
informacja_z_otwarcia_ofert_12_20.pdf pdf 68.9 2020-12-01 14:40:33 Public message
zawiadomienie_o_wynikach_12_20.pdf pdf 458.84 2020-12-23 12:33:51 Public message

Announcements

2020-12-23 12:33 Zamówienia Publiczne Wyniki postępowania 12/2020/DZP/PN

zawiadomienie_o_wyni [...].pdf

2020-12-01 14:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert 01.12.2020

informacja_z_otwarci [...].pdf

2020-12-01 14:00 Buyer message Uwaga, zmiana terminu składania ofert. Nowy termin: 01.12.2020 godzina 14:00, otwarcie ofert 01.12.2020 godzina 14:10
2020-11-24 15:39 Zamówienia Publiczne Uwaga, nowy termin składania ofert: 01.12.2020 godzina 14:00, otwarcie 01.12.2020 godzina 14:10

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1304