Proceeding: 472/DIM/PN/2020 Dostawa systemu informacji audiowizualnej, cyfrowego znakowania przestrzeni (Digital Signage)

Justyna Czarnecka – Szpak
EC1 Łódź - Miasto Kultury
Deadlines:
Posted : 17-11-2020 14:11:00
Placing offers: 01-12-2020 12:00:00
Opening offers : 01-12-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
472.ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.76 2020-11-17 14:11:00 Proceeding
472.SIWZ (digital signage).pdf pdf 2374.38 2020-11-17 14:11:00 Proceeding
472.SIWZ_aktywny.pdf pdf 614.32 2020-11-17 14:11:00 Proceeding
472.zał nr 1-1a do SIWZ (OPZ+zał).pdf pdf 464.71 2020-11-17 14:11:00 Proceeding
472.zał nr 2-8 do SIWZ.zip zip 1612.57 2020-11-17 14:11:00 Proceeding
2020.11.20 Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 49.84 2020-11-20 11:55:27 Public message
2020.11.26 Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 67.44 2020-11-26 15:19:01 Public message
472.Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 68.6 2020-12-01 13:55:00 Public message
472.Informacja o wyniku (platforma) .pdf pdf 73.41 2020-12-08 15:02:17 Public message
472.ogł o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 87.74 2020-12-31 09:59:05 Public message

Announcements

2020-12-31 09:59 Justyna Czarnecka – Szpak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

472.ogł o udzieleniu [...].pdf

2020-12-08 15:02 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania

472.Informacja o wyn [...].pdf

2020-12-01 13:55 Justyna Czarnecka – Szpak Informacja z otwarcia ofert

472.Informacja z otw [...].pdf

2020-11-30 08:22 Justyna Czarnecka – Szpak Szanowni Państwo, z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiczną, Zamawiający zaleca brak osobistego uczestnictwa Wykonawcy w trakcie otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie przypominamy, że informacja z otwarcia ofert zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
2020-11-26 15:19 Justyna Czarnecka – Szpak Odpowiedź na zapytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 25.11.2020 r.

2020.11.26 Odpowiedź [...].pdf

2020-11-20 11:55 Justyna Czarnecka – Szpak Odpowiedź na zapytanie skierowane do Zamawiającego w dniu 19.11.2020 r.

2020.11.20 Odpowiedź [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476