Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa koszenia i pielenia/ 2020

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 13-11-2020 12:32:00
Placing offers : 23-11-2020 12:00:00
Offers opening : 23-11-2020 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 262.55 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
SIWZ.doc.pdf pdf 430.46 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy - Zad. 1-4.pdf pdf 147.25 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt umowy - Zad. 5.pdf pdf 143.84 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Mapka Dylów.pdf pdf 388.21 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Mapka Ostrzeszów.pdf pdf 798.59 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Mapka Wola Kruszyńska.pdf pdf 585.96 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 123.45 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Dylów.pdf pdf 112.56 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Julków.docx.pdf pdf 112.56 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Ostrzeszów.pdf pdf 111.25 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Wola Kruszyńska.pdf pdf 113.22 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.39 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do umowy - Oświadczenie o zapoznanie prowadzenia składowiska.docx docx 18.9 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 24.62 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do umowy - Oświadczenie o zapoznanie z ppoż.docx docx 15.54 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 37 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.docx docx 20.67 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.1 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.26 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Mapka Gotartów.pdf pdf 400.1 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Gotartów.pdf pdf 113.49 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Mapka Julków.pdf pdf 648.96 2020-11-13 12:32:00 Proceeding
odpowiedź.pdf pdf 32.35 2020-11-16 14:44:55 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 54.5 2020-11-19 14:05:34 Public message
zalacznik nr 2_do umowy Julków.docx.pdf pdf 112.68 2020-11-19 14:38:54 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 108.35 2020-11-23 14:07:51 Public message
Rozstrzygnięcie - Platforma.pdf pdf 73.98 2020-12-16 14:28:25 Public message

Announcements

2020-12-16 14:28 Małgorzata Podsiadła Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie - Pl [...].pdf

2020-11-23 14:07 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-23 14:04 Małgorzata Podsiadła The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-19 14:38 Barbara Dąbrówka Załącznik nr 2 do umowy Julków

zalacznik nr 2_do um [...].pdf

2020-11-19 14:05 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2020-11-16 14:44 Barbara Dąbrówka Odpowiedź na pytanie.

odpowiedź.pdf

2020-11-16 14:43 Barbara Dąbrówka The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 681