Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/AR/351-13/2020/D Dostawa urządzeń sieciowych oraz projektora multimedialnego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Deadlines:
Published : 12-11-2020 14:30:00
Placing offers : 20-11-2020 10:00:00
Offers opening : 20-11-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w postepowaniu i złożenia oferty

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_351_13_AR.pdf pdf 536.12 2020-11-12 14:30:00 Proceeding
OPZ_na_strone_zał_2.pdf pdf 338.07 2020-11-12 14:30:00 Proceeding
Umowa_wzór_zał_3.pdf pdf 308.76 2020-11-12 14:30:00 Proceeding
ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 168.22 2020-11-12 14:30:00 Proceeding
formularz_oferty_zał_1.doc doc 115 2020-11-12 14:30:00 Proceeding
oświadczenie_zał_4.docx docx 30.58 2020-11-12 14:30:00 Proceeding
Wyjaśnienia do SIWZ_16.11.2020.pdf pdf 194.41 2020-11-16 09:21:35 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ_17.11.2020.pdf pdf 203.96 2020-11-17 11:29:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 608.91 2020-11-20 15:30:08 Public message
grupa kapitałowa.docx docx 65.75 2020-11-20 15:30:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz_1.pdf pdf 225.8 2020-12-03 08:31:46 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz_3.pdf pdf 225.93 2020-12-03 08:39:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz_2.pdf pdf 228.03 2020-12-03 10:07:38 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz_4.pdf pdf 228.26 2020-12-03 10:11:30 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 114.18 2021-01-12 12:14:44 Public message

Announcements

2021-01-12 12:14 Andrzej Rzewiński Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-03 10:11 Andrzej Rzewiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-03 10:07 Andrzej Rzewiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-03 08:39 Andrzej Rzewiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-03 08:36 Andrzej Rzewiński The message was withdrawn by the Buyer.
2020-12-03 08:31 Andrzej Rzewiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-20 15:30 Joanna Rybak-Strachota informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

grupa kapitałowa.doc [...].docx

2020-11-17 11:29 Andrzej Rzewiński Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ_ [...].pdf

2020-11-16 09:21 Andrzej Rzewiński Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 961