Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/25-46rj/20 SUKCESYWNE DOSTAWY PRODUKTÓW MEDYCZNYCH RÓŻNEGO RODZAJU DLA SZPITALI POMORSKICH SP. Z O.O.

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-11-2020 08:27:00
Placing offers : 21-12-2020 09:30:00
Offers opening : 21-12-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie_251_25-46rj_20.pdf pdf 436.67 2020-11-12 08:27:00 Proceeding
siwz_251_25-46rj_20.doc doc 477.5 2020-11-12 08:27:00 Proceeding
zal_3_JEDZ_251_25-46rj_20.doc doc 178 2020-11-12 08:27:00 Proceeding
anulowanie wyniku_z.11_251_25-46rj_20.pdf pdf 594.64 2021-03-19 10:47:54 Public message
wynik_251_25-46rj_20_z.3-7_9-13_17_21_23-26_28.doc doc 204 2021-04-02 09:56:00 Public message
wynik_251_25-46rj_20_z.3-7_9-13_17_21_23-26_28.pdf pdf 1578.61 2021-04-02 09:56:00 Public message
wynik_251_25-46rj_20_z.19.doc doc 179.5 2021-04-13 10:33:46 Public message
wynik_251_25-46rj_20_z.19.pdf pdf 994.87 2021-04-13 10:33:46 Public message
wynik_251_25-46rj_20_częściowy.pdf pdf 1919.54 2021-03-10 08:04:56 Public message
zal2_siwz_25-46rj_20.xls xls 108.5 2020-11-12 08:35:04 Public message
mod1_251_25-46rj_20.pdf pdf 18987.41 2020-12-08 12:57:36 Public message
zmiana_ogloszenia_251_25-46rj_20.pdf pdf 5430.71 2020-12-08 12:57:36 Public message
zestawienie_zbiorcze_25-46rj_2020.pdf pdf 3744.58 2020-12-21 12:18:38 Public message

Announcements

2021-04-13 10:33 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyniku postępowania w zakresie zadania 19.

wynik_251_25-46rj_20 [...].doc

wynik_251_25-46rj_20 [...].pdf

2021-04-02 09:56 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28 w nn postępowaniu.

wynik_251_25-46rj_20 [...].doc

wynik_251_25-46rj_20 [...].pdf

2021-03-19 10:47 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła ogłoszenie o anulowaniu wyniku postępowania w zakresie zadania 11 oraz zadania 21.

anulowanie wyniku_z. [...].pdf

2021-03-10 08:04 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o wyniku częściowym w nn postępowaniu.

wynik_251_25-46rj_20 [...].pdf

2020-12-21 12:18 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła zbiorcze zestawienie ofert w nn postępowaniu.

zestawienie_zbiorcze [...].pdf

2020-12-08 12:57 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przesyła modyfikację SIWZ wraz ze zmianą treści ogłoszenia w nn postępowaniu.

mod1_251_25-46rj_20. [...].pdf

zmiana_ogloszenia_25 [...].pdf

2020-11-12 08:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje załącznik numer 2 do SIWZ.

zal2_siwz_25-46rj_20 [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3547