Proceeding: KML-47/2020 Przetarg nieograniczony pn. "Ubezpieczenie środków transportowych w 2021 roku".

Deadlines:
Posted : 09-11-2020 12:50:00
Placing offers: 23-11-2020 08:00:00
Opening offers : 23-11-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1.    Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o w Kielcach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.
w Kielcach zwanych dalej zamówieniami. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej.

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnej na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na ww. stronie Zamawiającego).

3.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania.
W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.

4.   Wszystkie ww. dokumenty zaleca się wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminach określonych w SIWZ.

5.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert.

6.    Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem, https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

7.  Wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu należy wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF; maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików – 1 GB; zalecana rozdzielczość skanowania – 150x150.

8.    Wykonawca składa ofertę na platformazakupowa.pl załącza do niej oświadczenia i dokumenty, o których jest mowa w rozdziale VI pkt. 1 i 2 SIWZ w formie elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ.

9.    Ofertę stanowi wypełniony i przesłany poprzez platformazakupowa.pl Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

10.  Podana cena brutto oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; musi uwzględniać wszystkie czynniki ujęte w niniejszej Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane, a konieczne do właściwego wykonania dostawy.

11. Następnie, z zachowaniem terminu, o którym mowa w  rozdziału VI pkt. 8 SIWZ Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „wiadomości” składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 4 do SIWZ) .

12.   Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „wiadomości” dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 9 SIWZ.

13.   Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

14.   Wykonawca składa jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena i nie może jej zmienić.

15.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy.

18. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ wraz z załącznikami.

19. Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż zapis dotyczący warunków ochrony danych osobowych jest zawarty w załącznikach do SIWZ Załączniku nr 6 § 13 i Załączniku nr 8 .

Regulamin udzielenia zamówień obowiązujący w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi”. 

W sprawach merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość” lub za pośrednictwem telefonu 41 365 31 00 w. 224

Załączniki do postępowania:

1.  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2.  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

     3.  Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

     4.  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

     5.  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

     6.  Załącznik nr 6 – Wzór umowy

     7. Załącznik nr 7 – Wykaz pojazdów

     8. Załącznik nr 8 – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłozsenie.pdf pdf 1859.89 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 11825.1 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 717.06 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 450.09 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 578.14 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 281.69 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 215.7 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 4002.2 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 7.pdf pdf 2866.18 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 877.08 2020-11-09 12:50:00 Proceeding
Treść zapytań wraz z odpowiedziami.pdf pdf 476.29 2020-11-16 11:31:58 Public message
Informacja o zmianie zapisów Ogłoszenia i SIWZ.pdf pdf 447.25 2020-11-16 11:31:58 Public message
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc doc 63.5 2020-11-16 11:31:58 Public message
Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu.docx docx 23.07 2020-11-16 11:31:58 Public message
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.42 2020-11-16 11:31:58 Public message
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 21.27 2020-11-16 11:31:58 Public message
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niezaleganiu z płaceniem podatków i opłat lokalnych.doc doc 37 2020-11-16 11:31:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 272.76 2020-11-24 08:30:54 Public message

Announcements

2020-11-24 08:30 Marzena Wójcik Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-16 11:31 Marzena Wójcik Treść zapytań wraz z odpowiedziami. 2. Informacja o zmianie zapisów Ogłoszenia i SIWZ. 3. Załącznik nr 1,2,3,4,5.

Treść zapytań wraz z [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1- Form [...].doc

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 3 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 4 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 5 - Ośw [...].doc

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ubezpieczenie środków transportowych w 2021 roku opis przedmiotu zamówienia - zgodnie z zakresem określonym w SIWZ wraz z załącznikami 1 pc. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701, Kielce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4679 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia oryginałów prawidłowo wystawionych Polis. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z zakresem w SIWZ wraz z załącznikami Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 232