Proceeding: 2020/S 215-527559 USŁUGA UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW LECZNICZYCH - JEDNOSTEK POWIĄZANYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Deadlines:
Posted : 04-11-2020 15:09:00
Placing offers: 16-12-2020 13:00:00
Opening offers : 16-12-2020 14:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
F193 SIWZ Przetarg nieograniczony DPIN.pdf pdf 2896.75 2020-11-04 15:09:00 Proceeding
jedz.zip zip 90.29 2020-11-04 15:09:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 205.66 2020-11-04 15:09:00 Proceeding
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SIWZ.pdf pdf 2654.44 2020-12-03 16:49:14 Public message
ogłoszenie o zmanie- wysłane.pdf pdf 87.76 2020-12-03 16:49:14 Public message
Załącznik nr 2 do odpowiedzi- poprawione formularze + wzory umów.pdf pdf 156.66 2020-12-03 16:49:14 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 83.03 2020-12-08 10:10:27 Public message
F178 Odpowiedź na pytania_zmiany do SIWZ 2.pdf pdf 232.08 2020-12-10 12:28:13 Public message
notice.pdf pdf 88.43 2020-12-10 12:28:13 Public message
2020-OJS244-605401-pl.pdf pdf 85.12 2020-12-15 09:39:22 Public message
F489 Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 254.5 2020-12-16 16:17:55 Public message
F028 Unieważnienie przetargu dla Pakietu od VII do IX.pdf pdf 32.51 2020-12-21 16:02:33 Public message
F153 Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 141.99 2020-12-21 16:02:33 Public message

Announcements

2020-12-21 16:02 Agata Janicka Zamawiający udostępnia wyniki postępowania oraz unieważnienie pakietów od VII do IX.

F028 Unieważnienie p [...].pdf

F153 Ogłoszenie o wy [...].pdf

2020-12-16 16:17 Agata Janicka Zamawiający udostępnia informację z otwarcia ofert.

F489 Informacja o ot [...].pdf

2020-12-15 09:39 Agata Janicka Zamawiający udostępnia opublikowany formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 16.12.2020 r.

2020-OJS244-605401-p [...].pdf

2020-12-10 12:28 Agata Janicka Zamawiający udostępnia odpowiedź na pytania z przesunięciem terminu składania ofert.

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

notice.pdf

2020-12-08 10:10 Agata Janicka Zamawiający udostępnia opublikowany formularz ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 11.12.2020 r.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-12-03 16:49 Agata Janicka Zamawiający udostępnia odpowiedzi na pytania Wykonawców.

F178 Odpowiedź na py [...].pdf

ogłoszenie o zmanie- [...].pdf

Załącznik nr 2 do od [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 722