Proceeding: 605307-N-2020 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie

Deadlines:
Published : 04-11-2020 13:43:00
Placing offers : 12-11-2020 11:00:00
Offers opening : 12-11-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o. o. w Rzeszowie.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 253.81 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 4671.09 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 1 - oferta cenowa.docx docx 540.5 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 2 - oswiadczenie wykonawcy - wykluczenie.doc doc 63 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 3 - oswiadczenie - spenianie warunkw.doc doc 64.5 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowizanie o oddaniu zasobw.doc doc 60 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 5 - wykaz dostaw.doc doc 60.5 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 6 - informacja o grupie kapitałowej.doc doc 61.5 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
załączniki 7, 9 i 10 (ZIP).zip zip 1113.92 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
zał. nr 8 - wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia 29.10.docx docx 90.56 2020-11-04 13:43:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 420.04 2020-11-05 18:24:01 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 63.78 2020-11-12 15:43:09 Public message

Announcements

2020-11-12 15:43 Paweł Broszewski Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-05 18:24 Paweł Broszewski Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 264