Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/73/20 ZP/220/73/20 Dostawa masek filtrujących

Deadlines:
Published : 02-11-2020 12:29:00
Placing offers : 13-11-2020 09:30:00
Offers opening : 13-11-2020 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP_220_73_20_ Zał. nr 2 do SIWZ_gr kapit.rtf rtf 57.12 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_OGŁOSZENIE_.docx docx 72.64 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_SIWZ_MASKI_PÓŁMASKI.rtf rtf 9898.14 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_zał nr 2 Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 14.27 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_Zał. nr 1 do FO - Ośw. brak pdst. do wykl..rtf rtf 91.57 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_Zał. nr 1 do siwz_Formularz oferty.rtf rtf 156.9 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_ZaŁ. nr 3_Oświadczenie o wyrobach medycznych.rtf rtf 127.39 2020-11-02 12:29:00 Proceeding
ZP_220_73_20_wyjaśnienia nr 1.docx docx 127.22 2020-11-06 10:11:37 Public message
ZP_220_73_20_wyjaśnienia nr 2.docx docx 123.16 2020-11-06 13:48:56 Public message
ZP_220_73_20_wyjaśnienia nr 3.rar rar 396.77 2020-11-09 10:36:45 Public message
ZP_220_73_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 59 2020-11-13 13:07:57 Public message
ZP_220_73_20_ZESTAWIENIE_OFERT.doc doc 62 2020-11-13 17:16:59 Public message
ZP_220_73_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 139.38 2020-11-23 14:53:43 Public message
ZP_220_73_20_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na zad 2i 3.docx docx 145.64 2020-12-11 13:05:33 Public message

Announcements

2020-12-11 13:05 Przemysław Frączek

ZP_220_73_20_Zawiado [...].docx

2020-11-23 14:53 Przemysław Frączek

ZP_220_73_20_Zawiado [...].docx

2020-11-13 17:16 Przemysław Frączek W załączeniu poprawne zestawienie ofert uzupełnione o kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

ZP_220_73_20_ZESTAWI [...].doc

2020-11-13 17:14 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-13 17:10 Przemysław Frączek The message was withdrawn by the Buyer.
2020-11-13 13:07 Przemysław Frączek

ZP_220_73_20_ZESTAWI [...].doc

2020-11-09 10:36 Przemysław Frączek

ZP_220_73_20_wyjaśni [...].rar

2020-11-06 13:48 Przemysław Frączek

ZP_220_73_20_wyjaśni [...].docx

2020-11-06 10:11 Przemysław Frączek

ZP_220_73_20_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1201