Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-38/2019 Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych typ: GALT, BIOT, SCID na potrzeby prowadzenia badań w ramach projektu (INTERREG VA) – nr INT10 „Innowacyjny, polsko – niemiecki trans graniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 02-11-2020 09:51:00
Placing offers : 16-11-2020 10:00:00
Offers opening : 16-11-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link pod którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/96767425838?pwd=VXVXeTdMa0xyTmNWTldjUm5aaExRUT09

Meeting ID: 967 6742 5838
Passcode: 2ntmRi

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00. Ogłoszenie BZP.pdf pdf 158.95 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
01. SIWZ odczynniki DFZ.pdf pdf 1010.1 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
02. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do SIWZ.pdf pdf 145.77 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
03. WZÓR UMOWY.pdf pdf 811.77 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
04. Formularz ofertowy - część 1 GALT, BIOT.docx docx 86.23 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
04a. Formularz ofertowy - część 2 SCID.docx docx 85.82 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
05. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do wzoru umowy (2).pdf pdf 128.63 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
06. KLAUZULA INFORMACYJNA - zał. do wzoru umowy.pdf pdf 128.61 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
07. Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 513.45 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
08. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 108.5 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
09. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 41 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
10. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 105 2020-11-02 09:51:00 Proceeding
11. Modyfikacja siwz.pdf pdf 346.49 2020-11-03 12:51:49 Public message
12. Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 539.51 2020-11-04 08:12:00 Public message
13. Druk zestawienie ofert - DZP-262-38-2020.pdf pdf 572.93 2020-11-16 11:22:17 Public message
14. Rozstrzygnięcie.pdf pdf 729.46 2020-11-17 11:59:55 Public message

Announcements

2020-11-17 11:59 Zamówienia Publiczne 14. Rozstrzygnięcie

14. Rozstrzygnięcie. [...].pdf

2020-11-16 11:22 Zamówienia Publiczne 13. Druk zestawienie ofert - DZP-262-38-2020

13. Druk zestawienie [...].pdf

2020-11-04 08:12 Zamówienia Publiczne 12. Odpowiedzi na pytania

12. Odpowiedzi na py [...].pdf

2020-11-03 12:51 Zamówienia Publiczne 11. Modyfikacja siwz

11. Modyfikacja siwz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 833