Proceeding: FIP.271.1.13.2020.AS7 „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Włoszczowa w latach 2021 - 2022”

Agnieszka Sufin
Gmina Włoszczowa
Deadlines:
Published : 29-10-2020 11:33:00
Placing offers : 02-12-2020 10:00:00
Offers opening : 02-12-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
FORMULARZ OFERTY .docx docx 45.62 2020-10-29 11:33:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu ( wersja dla osób niepełnosprawnych).pdf pdf 130.11 2020-10-29 11:33:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 386.46 2020-10-29 11:33:00 Proceeding
SIWZ ( wersja dla osób niepełnosprawnych) .pdf pdf 899.84 2020-10-29 11:33:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 4466.91 2020-10-29 11:33:00 Proceeding
Wzór umowy załącznik nr 8 do SIWZ.pdf pdf 452.42 2020-10-29 11:33:00 Proceeding
JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ .doc doc 188 2020-10-29 11:41:57 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1047.42 2020-10-29 13:42:07 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3505.79 2020-10-30 15:15:27 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu ( wersia dla osób niepełnosprawnych).pdf pdf 141.17 2020-10-30 15:15:27 Public message
JEDZ załącznik nr 3 do SIWZ po opublikowaniu ogłoszenia.doc doc 188.5 2020-10-30 15:15:27 Public message
Zmiana treści SIWZ ( wersja dla osób niepełnosprawnych) .pdf pdf 417.16 2020-11-04 10:18:21 Public message
Zmieniony wzór umowy załącznik nr 8 do SIWZ.pdf pdf 451.79 2020-11-04 10:18:21 Public message
Zmieniony opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ.pdf pdf 386.52 2020-11-04 10:18:21 Public message
Zmieniony Formularz oferty załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 45.7 2020-11-04 10:18:21 Public message
Zmiana treści SIWZ.pdf pdf 195.74 2020-11-04 10:18:21 Public message
Informacja z sesji otwarcia.pdf pdf 98.5 2020-12-02 18:06:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty ( wersja dla osób niepełnosprawnych).pdf pdf 380.64 2020-12-08 16:00:59 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 421.31 2020-12-08 16:00:59 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( wersja dla osób niepełnosprawnych).pdf pdf 1790.78 2021-02-05 20:36:05 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 1064.2 2021-02-05 20:36:05 Public message

Announcements

2021-02-05 20:36 Agnieszka Sufin Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-08 16:00 Agnieszka Sufin Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-02 18:06 Agnieszka Sufin Informacja z otwarcia ofert

Informacja z sesji o [...].pdf

2020-11-04 10:18 Agnieszka Sufin Działając w oparciu o zapis art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zmienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisy:
1. w sekcji XXIII ust 2 zmieniono treść załącznika (Opis przedmiotu zamówienia)
2. w sekcji XXIII ust 8 zmieniono treść załącznika (Wzór umowy)

Zmiana treści SIWZ ( [...].pdf

Zmieniony wzór umowy [...].pdf

Zmieniony opis przed [...].pdf

Zmieniony Formularz [...].docx

Zmiana treści SIWZ.p [...].pdf

2020-10-30 15:15 Agnieszka Sufin Zamawiający zamieszcza opublikowane ogłoszenie o zamówieniu i JEDZ po opublikowaniu ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

JEDZ załącznik nr 3 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 871