Proceeding: S.270.4.22.2020 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021.”

Deadlines:
Posted : 26-10-2020 10:13:00
Placing offers: 27-11-2020 08:00:00
Opening offers : 27-11-2020 08:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1020.55 2020-10-26 10:13:00 Proceeding
Załączniki 1-14.zip zip 17193.89 2020-10-26 10:13:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 308.96 2020-10-26 10:13:00 Proceeding
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 183.56 2020-11-27 11:48:20 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - Pakiet II.pdf pdf 88.01 2020-12-01 12:49:52 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - Pakiet IIIA.pdf pdf 114.76 2020-12-01 12:54:47 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania - Pakiet IIIB.pdf pdf 118.58 2020-12-01 12:58:37 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet I.pdf pdf 132.2 2020-12-08 11:17:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet IV.pdf pdf 134.98 2020-12-10 13:07:38 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pakiet II, Pakiet IIIA, Pakiet IIIB.pdf pdf 158.66 2020-12-18 10:18:42 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pakiet VI.pdf pdf 120.47 2020-12-22 11:58:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Pakiet V.pdf pdf 127.27 2020-12-31 11:29:23 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Pakiet I, Pakiet IV, Pakiet V, Pakiet VI.pdf pdf 208.4 2021-01-18 11:45:12 Public message

Announcements

2021-01-18 11:45 Emilia Tydman 18.01.2021 r.
Nadleśnictwo Augustów informuje, że dnia 18.01.2021 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nazwa: PL-Augustów: Usługi leśnictwa – 2021/S 011-023068) dotyczące zamówienia pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”. znak: S.270.4.22.2020 – Pakiet I, Pakiet IV, Pakiet V, Pakiet VI.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-31 11:29 Emilia Tydman 31.12.2020r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet V z dnia 31.12.2020r. dotyczące postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”. znak: S.270.4.22.2020

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-22 11:58 Emilia Tydman 22.12.2020r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet VI z dnia 22.12.2020r. dotyczące postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”. znak: S.270.4.22.2020 .

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-18 10:18 Emilia Tydman 18.12.2020 r.
Nadleśnictwo Augustów informuje, że dnia 18.12.2020 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nazwa: PL-Augustów: Usługi leśnictwa – 2020/S 247-613932) dotyczące zamówienia pn. Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”. znak: S.270.4.22.2020 – Pakiet II, Pakiet IIIA, Pakiet IIIB.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-10 13:07 Emilia Tydman 10.12.2020r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet IV z dnia 10.12.2020r. dotyczące postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”. znak: S.270.4.22.2020 .

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-08 11:17 Emilia Tydman 08.12.2020r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pakiet I, z dnia 08.12.2020r. dotyczące postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”, znak: S.270.4.22.2020 .

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-01 12:58 Emilia Tydman 01.12.2020 r.
Nadleśnictwo Augustów przekazuje Informację o unieważnieniu postępowania – Pakiet IIIB z dnia 01.12.2020 r. dotyczącą zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021” – Pakiet IIIB, znak: S.270.4.22.2020 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nazwa: PL-Augustów: Usługi leśnictwa – 2020/S 208-508196), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-12-01 12:54 Emilia Tydman 01.12.2020r.
Nadleśnictwo Augustów przekazuje Informację o unieważnieniu postępowania – Pakiet IIIA z dnia 01.12.2020 r. dotyczącą zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021” – Pakiet IIIA, znak: S.270.4.22.2020 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nazwa: PL-Augustów: Usługi leśnictwa – 2020/S 208-508196), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-12-01 12:49 Emilia Tydman 01.12.2020 r.
Nadleśnictwo Augustów przekazuje Informację o unieważnieniu postępowania – Pakiet II z dnia 01.12.2020 r. dotyczącą zamówienia pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021” – Pakiet II, znak: S.270.4.22.2020 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nazwa: PL-Augustów: Usługi leśnictwa – 2020/S 208-508196), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-27 11:48 Emilia Tydman 27.11.2020r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza protokół z otwarcia ofert z dnia 27.11.2020r. dotyczący postępowania pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Augustów w roku 2021”, znak: S.270.4.22.2020 .

Protokół z otwarcia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 850