Proceeding: 15/PN/2020 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 23-10-2020 09:51:00
Placing offers : 26-11-2020 10:00:00
Offers opening : 26-11-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS207-502214-pl-ts.pdf pdf 420.09 2020-10-23 09:51:00 Proceeding
SIWZ 15_PN_2020 - publikacja 23-10-2020.pdf pdf 8864.03 2020-10-23 09:51:00 Proceeding
Zał nr 5 - IPU - publikacja 23-10-2020.pdf pdf 2805.29 2020-10-23 09:51:00 Proceeding
Zał. nr 2 - OPZ - Formulaarz asortymentowy.pdf pdf 10049.91 2020-10-23 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.docx docx 44.6 2020-10-23 09:51:00 Criterion
Załącznik nr 4 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx docx 18.84 2020-10-23 09:51:00 Criterion
Załącznik nr 1.docx docx 32.88 2020-10-23 09:51:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy.xlsx xlsx 95.85 2020-10-23 09:51:00 Criterion
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asort.-cenowy - część 22 (sprzęt jedn. OIT-2) - poprawiony.xlsx xlsx 14.58 2020-10-26 13:35:23 Public message
Zał. nr 2 częśc 22-poprawiona [26-10-2020].pdf pdf 960.23 2020-10-26 13:35:23 Public message
15_PN_2020 Zmiana siwz -cz.22 [26-10-2020].pdf pdf 580.1 2020-10-26 13:35:23 Public message
15_PN_2020 Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 8954.67 2020-11-17 10:36:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert [26-11-2020].pdf pdf 1756.32 2020-11-26 16:32:08 Public message
Uniważnienie postepowania - część 4, 5 i 16.pdf pdf 269.66 2020-12-02 09:27:29 Public message
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych [05-01-2021].pdf pdf 2539.05 2021-01-05 14:36:41 Public message
Unieważnienie - cz. 19.pdf pdf 317.47 2021-01-12 16:17:58 Public message

Announcements

2021-01-12 16:17 Stanisław Żak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 19 – – Płytki Bollarda
Uzasadnienie
art. 93 ust.1 pkt.1 Ustawy pzp - Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Wykonawca Medwings Sp. z o.o. sp. k, ul. Warszawska 99/1, 05-300 Mińsk Mazowiecki w wyznaczonych terminach zgodnie z art. 26 ust. 1 i ust. 3 nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 Ustawy Pzp.
Na podstawie art. 24 ust. 1 punkt 12) Wykonawca Medwings Sp. z o.o. sp. k. został wykluczony. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Unieważnienie - cz. [...].pdf

2021-01-05 14:36 Stanisław Żak
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dyrekcja SP ZOZ MSWIA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na poszczególne części zamówienia w postepowaniu pn. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach, wpłynęły następujące oferty:
W postepowaniu wybrane zostały najkorzystniejsze oferty złożone przez Wykonawców na poszczególne części zgodnie z zestawieniem w załączeniu.
Uzasadnienie wyboru:
Art. 91 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert.

Żaden wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu na w/w części nie został wykluczony.
Żadna oferta złożona w postępowaniu na w/w części nie została odrzucona.
Zamawiające zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ) wyznacza termin podpisania umów na dzień 18.01.2020 r


Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-02 09:27 Anna Masternak UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach informuje, że na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w poniższych częściach:
Część nr 4 - Testy
Część nr 5 – Rurki
Część nr 16 – Elektrody do neuromonitoringu
Uzasadnienie
art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy pzp - Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Brak ofert

Uniważnienie postepo [...].pdf

2020-11-26 16:32 Stanisław Żak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach, wpłynęły oferty - zestawienia w załączeniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-17 10:36 Anna Masternak WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane do postępowania pytania:
Odpowiedzi w załączeniu.

15_PN_2020 Odpowiedz [...].pdf

2020-10-26 13:35 Stanisław Żak
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający zmienia treść istotnych warunków zamówienia
w zał. nr 2 asortymentowo – cenowego w części 22 - Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT 2.
Uzasadnienie:
W opublikowanym w dn. 23-10-2020 r. zał. nr 2 asortymentowo-cenowym w części 22, błędnie podano jednostki miary i ilości poszczególnych jednostek asortymentu.
W załączeniu do niniejszej informacji, Zamawiający publikuje prawidłowy zał. dotyczący
części 22 - Sprzęt jednorazowy na potrzeby OIT 2

Załącznik nr 2 do SI [...].xlsx

Zał. nr 2 częśc 22-p [...].pdf

15_PN_2020 Zmiana si [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 3 do SI [...].docx

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Załącznik nr 1.docx

Załącznik nr 2 do SI [...].xlsx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2340