Proceeding: DZP.271.50.2020 Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Beskidzkiego Centrum Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej.

Aurelia Wójcik
Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 22-10-2020 09:01:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Opening offers : 07-12-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 108.23 2020-10-22 09:01:00 Proceeding
siwz z załącznikami.zip zip 14945.62 2020-10-22 09:01:00 Proceeding
modyfikacja siwz.pdf pdf 515.39 2020-11-09 10:27:49 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz.docx docx 29.29 2020-11-09 11:02:03 Public message
informacja do Wykonawców.pdf pdf 392.31 2020-11-17 14:31:02 Public message
zapytanie i wyjaśnienie do siwz.zip zip 14863.74 2020-11-19 13:47:16 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w DUUE.pdf pdf 66.29 2020-11-24 12:53:06 Public message
wykaz ofert - protokół z otwarcia.pdf pdf 477.81 2020-12-07 12:34:36 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania bip.pdf pdf 456.91 2020-12-11 13:27:09 Public message

Announcements

2020-12-11 13:27 Aurelia Wójcik informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2020-12-07 12:34 Aurelia Wójcik informacja z otwarcia ofert

wykaz ofert - protok [...].pdf

2020-11-24 12:53 Aurelia Wójcik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-19 13:47 Aurelia Wójcik zapytanie i wyjaśnienie do siwz

zapytanie i wyjaśnie [...].zip

2020-11-17 14:31 Aurelia Wójcik informacja do Wykonawców

informacja do Wykona [...].pdf

2020-11-09 11:02 Aurelia Wójcik zmodyfikowany załącznik nr 2 do siwz

zmodyfikowany załącz [...].docx

2020-11-09 10:27 Aurelia Wójcik modyfikacja siwz

modyfikacja siwz.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 777