Proceeding: 28/DZS/2020/PN/WRI Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska. Etap III: km 61+925 – 64+070 w trakcie realizacji robót.

Deadlines:
Posted : 19-10-2020 10:32:00
Placing offers: 19-11-2020 11:00:00
Opening offers : 19-11-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularze - wersja edytowalna.doc doc 119 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
Wzór umowy - Rozdział V SIWZ.pdf pdf 398.43 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - Rozdział IV SIWZ.pdf pdf 250.87 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 86.77 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 415.04 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.91 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
Zapytania nr 1 z dnia 09.11.2020 r..pdf pdf 165.56 2020-11-09 07:48:05 Public message
Zmiana nr 1.zip zip 384.44 2020-11-09 07:48:41 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 148.32 2020-11-19 12:23:10 Public message

Announcements

2020-11-19 12:23 Artur Gaicki Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-09 07:48 Artur Gaicki Zmiana nr 1

Zmiana nr 1.zip

2020-11-09 07:48 Artur Gaicki Zapytania nr 1

Zapytania nr 1 z dni [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 632