Proceeding: 41/2020 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn. "Onkoinnowacje" (Powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa Nr 34/2020)

Deadlines:
Posted : 19-10-2020 10:32:00
Placing offers: 26-11-2020 11:00:00
Opening offers : 26-11-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

UWAGA! połowa terminu, o którym mowa w art. 38 ustawy Pzp upływa w dn. 02.11.2020 r.

Projekt dofinansowany w ramach Działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Realizacja projektu pn. „Onkoinnowacje”  nr POIS.09.02.00-00-0164/19.

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 15294.25 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
Załaczniki do SIWZ.zip zip 597.01 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
2020-OJS203-492987-pl.pdf pdf 564.81 2020-10-19 10:32:00 Proceeding
odp.pdf pdf 535.26 2020-11-16 13:29:02 Public message
2020-OJS227-557499-pl.pdf pdf 66.57 2020-11-20 10:33:00 Public message
86_5.pdf pdf 233.6 2020-11-26 14:40:16 Public message
Uniewaznienie_część_1,17,18,19,20,23.pdf pdf 314.88 2020-11-30 13:12:16 Public message

Announcements

2020-11-30 13:12 Zbigniew Skorupski Częściowy wynik postępowania - dot. zadania 1,17,18,19,20,23 z dn. 30.11.2020r.

Uniewaznienie_część_ [...].pdf

2020-11-26 14:40 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 26.11.2020r.

86_5.pdf

2020-11-20 10:33 Zbigniew Skorupski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dn. 20.11.2020r.

2020-OJS227-557499-p [...].pdf

2020-11-16 13:29 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi z dn. 16.11.2020r.

odp.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1062