Proceeding: 270.1.5.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021.

Marzena Rusin
Nadleśnictwo Mielec
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 10:10:00
Placing offers: 30-11-2020 10:00:00
Opening offers : 30-11-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ z załącznikami 2021.zip zip 24319.16 2020-10-19 10:10:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 310.5 2020-10-19 10:10:00 Proceeding
Pytanie do przetargu i odpowiedź.pdf pdf 93.93 2020-11-04 12:52:32 Public message
Informacja o zmianach w SIWZ.pdf pdf 147.48 2020-11-13 14:26:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 120.34 2020-11-13 14:26:30 Public message
SIWZ po zmianach 13.11.2020 r..pdf pdf 1192.03 2020-11-13 14:26:30 Public message
Zmienione załączniki do SIWZ.zip zip 1066.5 2020-11-13 14:26:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-opublikowane.pdf pdf 120.79 2020-11-18 13:57:24 Public message
Pytanie do przetargu i odpowiedź (2).pdf pdf 78.8 2020-11-27 12:43:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 109.01 2020-11-30 13:53:09 Public message

Announcements

2020-11-30 13:53 Marzena Rusin W związku z otwarciem ofert złożonych w postępowaniu przetargowym Nadleśnictwo Mielec zamieszcza poniżej stosowną informację.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-27 12:43 Marzena Rusin Nadleśnictwo Mielec informuje, że w związku z otrzymaniem pytania dotyczącego przetargu pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021” poniżej zamieszczono stosowną informację – Pytanie do przetargu i odpowiedź.

Pytanie do przetargu [...].pdf

2020-11-18 13:57 Marzena Rusin Nadleśnictwo Mielec informuje, że w związku z opublikowaniem ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym przetargu poniżej zamieszczono jego treść .

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-13 14:26 Marzena Rusin Nadleśnictwo Mielec informuje, że w związku z wprowadzeniem zmian w SIWZ zmianie ulega termin składania ofert (nowy termin to 30.11.2020 r. do godz. 10:00) - szczegóły w pliku: "SIWZ po zmianach 13.11.2020 r." na dole strony.

Ponadto Zamawiający wprowadził zmiany w załącznikach do SIWZ:

- zał. nr 2 - kosztorys ofertowy dla części I (l-ctwo Cyranka HOD), IV (l-ctwo Ostrowy OCHRL) oraz VII (l-ctwo Malinie HOD),

- zał. nr 3 - opis przedmiotu zamówienia dla części IV (l-ctwo Ostrowy OCHRL).

Pismo informacyjne, zmieniona SIWZ, skorygowane załączniki oraz treść przesłanego ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do pobrania poniżej.

Informacja o zmianac [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SIWZ po zmianach 13. [...].pdf

Zmienione załączniki [...].zip

2020-11-04 12:52 Marzena Rusin Nadleśnictwo Mielec informuje, że w związku z otrzymaniem pytania dotyczącego przetargu pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mielec w roku 2021” poniżej zamieszczono stosowną informację – Pytanie do przetargu i odpowiedź.

Pytanie do przetargu [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 671