Proceeding: PPZP.271.25.2020 Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ropczyce w 2021 roku

Łukasz Zapał
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 09:21:00
Placing offers: 19-11-2020 11:00:00
Opening offers : 19-11-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 136.54 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
2. SIWZ.pdf pdf 5368.5 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 26.41 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
4. Załącznik nr 2 - Wykaz nieruchomości.docx docx 24.84 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
5. Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis.pdf pdf 1588.96 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
6. Załącznik nr 4 - ESPD (JEDZ).zip zip 84.8 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
7. Załącznik nr 5 - Oswiadczenie GK.docx docx 15.17 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
8. Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 726.26 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
9. Załącznik nr 7 - Wykaz głównych usług.docx docx 18.88 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 - Wykaz sprzętu.docx docx 16.53 2020-10-19 09:21:00 Proceeding
informacja otwarcie.pdf pdf 269.92 2020-11-19 13:00:06 Public message

Announcements

2020-11-19 13:00 Mariusz Wośko Informacja z otwarcia ofert

informacja otwarcie. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 572