Proceeding: ES-NR-IV.ZP.D.272.57.2020.LB Dostawa pakietu subskrypcji oprogramowania dla szkół w ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” dofinansowanego ze środków RPO WM

Deadlines:
Posted : 16-10-2020 10:35:00
Placing offers: 19-11-2020 10:00:00
Opening offers : 19-11-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
0_siwz_57.pdf pdf 367.51 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
1_formularz oferty _57.doc doc 850 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
2_SOPZ_57.pdf pdf 609.63 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
3_Umowa Office 365_17.09.2020 r.pdf pdf 274.64 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
4_ JEDZ_57.docx docx 46.88 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
załączniki do umowy od nr 3 do nr 8.rar rar 2316.13 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
2020-OJS202-488166-pl_o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 117.35 2020-10-16 10:35:00 Proceeding
wyjaśnienia treści siwz_06.11.2020.pdf pdf 272.32 2020-11-06 13:19:08 Public message
wyjaśnienia treści siwz_18.11.2020.pdf pdf 272.01 2020-11-18 10:47:36 Public message
informacja z otwarcia ofert_57.pdf pdf 276.43 2020-11-19 15:18:03 Public message
oświadczenie_grupa kapitałowa_57.docx docx 743.59 2020-11-19 15:18:03 Public message

Announcements

2020-11-19 15:18 Luiza Buze INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 R.

informacja z otwarci [...].pdf

oświadczenie_grupa k [...].docx

2020-11-18 10:47 Luiza Buze WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_18.11.2020 r.

wyjaśnienia treści s [...].pdf

2020-11-06 13:19 Luiza Buze WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_06.11.2020 r.

wyjaśnienia treści s [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 847