Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 16/2020 „Sukcesywna dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych.”

Dział Zamówień Publicznych
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
Deadlines:
Published : 21-10-2020 10:34:00
Placing offers : 23-11-2020 09:00:00
Offers opening : 23-11-2020 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS205-498362-pl.pdf pdf 345.56 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
ENOTICES_szpitalbar-2020-137894-NF02-PL.pdf pdf 338.67 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 182 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
zal 1.doc doc 57.5 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
zal 2.xlsx xlsx 64.72 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
zal 3.doc doc 125.5 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
zal 4.doc doc 182 2020-10-21 10:34:00 Proceeding
otwarcie 16 2020.pdf pdf 761.92 2020-11-23 11:46:52 Public message
wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 6517.91 2020-11-16 15:10:11 Public message
zal 3_v2.doc doc 128 2020-11-16 15:10:11 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 2449.34 2020-12-23 12:35:17 Public message

Announcements

2020-12-23 12:35 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-11-23 11:46 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza protokół z publicznego otwarcia ofert.

otwarcie 16 2020.pdf

2020-11-16 15:10 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ wraz z załącznikiem

wyjaśnienia treści S [...].pdf

zal 3_v2.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1666