Proceeding: ZP-DI-02/20 Zakup materiałów eksploatacyjnych do systemu CPK oraz usługi serwisu pogwarancyjnego w 2021 roku, nr sprawy ZP-DI-02/20

Zamówienia Publiczne
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Published : 16-10-2020 10:00:00
Placing offers : 19-11-2020 10:00:00
Offers opening : 19-11-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Cała dokumentacja postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego:

https://www.udt.gov.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne


Na ww. stronie Zamawiającego zamieszczono m.in.: ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Na tej stronie Zamawiający będzie zamieszczał ewentualne wyjaśnienia bądź modyfikacje SIWZ.


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy PZP, kierując swoje zapytania pocztą elektroniczną na adres: przetargi@udt.gov.pl

Oferta musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Jedyną formą komunikacji z Zamawiajacym jest adres: przetargi@udt.gov.pl, Wykonawcy nie korzystają z przycisku zamieszczonego na platformie: "Wyślij wiadomość do Zamawiającego"


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert dla Wykonawców. 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że ofert składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 623