Proceeding: ZP-271/52/WP/2020 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Września w 2021 roku (TED 2020/S 200-485587)

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 14-10-2020 10:33:00
Placing offers: 19-11-2020 10:45:00
Opening offers : 19-11-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu TED 2020 S 200-485587.pdf pdf 126.95 2020-10-14 10:33:00 Proceeding
SIWZ - zagospod odpadów 2021.zip zip 1592.42 2020-10-14 10:33:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia (1).pdf pdf 74.07 2020-11-02 15:01:59 Public message
Modyfikacja SIWZ (1).zip zip 1008.99 2020-11-02 15:01:59 Public message
Sprostowanie ogłoszenia 2020-OJS217-532943-pl (1).pdf pdf 70 2020-11-06 11:49:40 Public message
Informacja - link sesja online.zip zip 277.77 2020-11-16 12:35:39 Public message
Zb zestawienie ofert - odpady.pdf pdf 172.62 2020-11-19 11:25:50 Public message

Announcements

2020-11-19 11:25 Referat Zamówień Publicznych RZP Zbiorcze zestawienie ofert

Zb zestawienie ofert [...].pdf

2020-11-16 12:35 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja (link) do sesji otwarcia ofert

Informacja - link se [...].zip

2020-11-06 11:49 Referat Zamówień Publicznych RZP Opublikowane sprostowanie ogłoszenia TED 2020 S 217-532943

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-11-02 15:01 Referat Zamówień Publicznych RZP 1) Odpowiedzi na pytania (1), modyfikacja SIWZ i załączników,
2) Treść przesłanego sprostowania do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Modyfikacja SIWZ (1) [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 449