Proceeding: IR.ZI.210.12.2020.IP Program funkcjonalno-użytkowy - KMP Kalisz

Iwona Przewoźna
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 13-10-2020 13:03:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt pod nr telefonu podany w Specyfikacji zamówienia.   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
mapa KMP Kalisz.pdf pdf 959.77 2020-10-13 13:03:00 Proceeding
Specyfikacja na PFU Kalisz.pdf pdf 618.7 2020-10-13 13:03:00 Proceeding
122516D7-6AF1-4168-A037-685495FC989A.jpeg jpeg 2284.95 2020-10-14 19:59:48 Public message
08EFFF66-3685-49B7-8E37-B04000106012.jpeg jpeg 2372.51 2020-10-14 19:59:48 Public message
996D5103-DF7A-466F-AAEA-FFC461956A7D.jpeg jpeg 2167.02 2020-10-14 19:59:48 Public message
C22ED511-8DE1-4EEE-BC87-391C2DCFC07B.jpeg jpeg 2512.04 2020-10-14 19:59:48 Public message
A343DDAB-DB9E-4899-BBCF-9E5BBADB495F.jpeg jpeg 534.83 2020-10-14 19:59:48 Public message
4244A3D1-9432-4D14-A1A7-7CB5741AF3A2.jpeg jpeg 2317.67 2020-10-14 19:59:48 Public message
F34DC6ED-616D-4023-A8ED-6C071A9C95EA.jpeg jpeg 2310.05 2020-10-14 19:59:48 Public message
533C8BE3-5A6A-41BB-AFD8-F883A211A5D3.jpeg jpeg 454.06 2020-10-14 19:59:48 Public message

Announcements

2020-10-20 08:34 Iwona Przewoźna W związku z tym, że w przedmiotowym postępowaniu żaden z Wykonawców nie złożył oferty zgodnej ze specyfikacją zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie.
2020-10-15 09:35 Iwona Przewoźna Zamawiający modyfikuje i doprecyzowuje treść specyfikacji w poniższym zakresie :
1) Punkt VIII otrzymuje poniższe brzmienie :
"VIII. Terminy realizacji opracowań :
a) Przekazania do uzgodnienia Projektu koncepcyjnego – do 5 dni kalendarzowych od daty podpisania zlecenia
b) Przekazania kompletu opracowań – do 5 dni kalendarzowych od daty akceptacji Projektu koncepcyjnego
W przypadku upływu terminu w dniu ustawowo wolnym od pracy mają zastosowania zapisy art. 115 Kodeksu cywilnego"
2) Zamawiający wymaga, aby w PFU Wykonawca uwzględnił wykorzystanie alternatywnych źródeł energii np.: ogniw fotowoltaicznych
3) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji dokumentacji projektowej (PFU, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy) dla Policji. Zamawiający wymaga przekazania wraz z ofertą wykazu tych realizacji wraz ze wskazaniem lokalizacji (adres, nazwa), daty realizacji, zakresu oraz kwoty wynagrodzenia.
4) Zamawiający nie określa ilości spotkań roboczych. Ich ilość będzie wynikała z bieżących potrzeb oraz w dużej mierze jest uzależniona od jakości przekazanych opracowań.
5) Zamawiający nie posiada Decyzji o warunkach zabudowy dla nowego zagospodarowania terenu. Zamawiający nie posiada wiedzy dotyczącej planu zagospodarowania.

2020-10-14 19:59 Iwona Przewoźna Zamawiający zamieszcza zdjęcia z terenu inwestycji.

122516D7-6AF1-4168-A [...].jpeg

08EFFF66-3685-49B7-8 [...].jpeg

996D5103-DF7A-466F-A [...].jpeg

C22ED511-8DE1-4EEE-B [...].jpeg

A343DDAB-DB9E-4899-B [...].jpeg

4244A3D1-9432-4D14-A [...].jpeg

F34DC6ED-616D-4023-A [...].jpeg

533C8BE3-5A6A-41BB-A [...].jpeg

2020-10-14 17:43 Iwona Przewoźna Pytanie 1
Czy Zamawiający zakłada nabycie praw autorskich od autora koncepcji opracowania ?
Odp:
Wykonawca otrzyma do podpisania Oświadczenie o poniższej treści (warunkujące udzielenie Zlecenia) :
1. W ramach wynagrodzenia określonego w Zleceniu nr …….. z dnia ……..., Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotu zlecenia, a także do wszystkich egzemplarzy i nośników, na których została utrwalona oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania zmian, wykonywania praw zależnych.
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i wykonywanie zależnych praw autorskich, o których mowa w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń ilościowych z dokumentacji wykonanej w ramach przedmiotu zlecenia, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalania i zwielokrotniania bez względu na technikę;
2) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do prezentacji, w tym na stronach internetowych jednostek Policji w trakcie postępowań przetargowych, oraz w środkach masowego przekazu;
3) wprowadzania dokumentacji lub ich część na dowolną liczbę własnych stanowisk komputerowych;
4) wykorzystywania dokumentacji lub jej dowolnych części do opracowania innych dokumentacji projektowych;
5) użytkowania dokumentacji na własny użytek;
6) przekazywania dokumentacji instytucjom w celu pozyskania środków finansowych;
7) wykorzystania dokumentacji w całości lub ich dowolnej części, a także jej kopii stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji robót budowlanych;
8) powierzania przez Zamawiającego innym projektantom dokonywania zmian w projekcie i wykonanie przez nich takich zmian oraz wykorzystania zmienionej dokumentacji w całości lub ich dowolnej części, a także jej kopii stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji robót budowlanych;
9) powierzenie przez Zamawiającego sprawowania nadzoru autorskiego przez innych projektantów niż Wykonawca.
3. W przypadku odstąpienia od realizacji zlecenia, jego rozwiązania lub wygaśnięcia Zamawiający jest upoważniony do ukończenia dokumentacji oraz robót w zakresie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę, również tej nieukończonej - samodzielnie lub przy pomocy osób trzecich w oparciu o utwory Wykonawcy.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Program funkcjonalno-użytkowy PFU 1 pc. KWP w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844, Poznan
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - zgodnie z podanymi w Specyfikacji (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy - warunek opisany w Specyfikacji. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 217