Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej Stacji Uzdatniania Wody

Deadlines:
Published : 12-10-2020 11:18:00
Placing offers : 19-10-2020 11:00:00
Offers opening : 19-10-2020 11:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.     Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na terenie szpitala przy
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2.     Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)     dostawę NAOH (wodorotlenku sodu) – roztwór, stężenie % 15-25 – orientacyjna ilość w okresie obowiązywania Umowy – 510 kg;

2)     dwukrotną w okresie trwania Umowy ocenę techniczną poprawnej pracy Urządzeń;

3)     jeden pełny przegląd eksploatacyjny Urządzeń;

4)     usuwanie awarii oraz bieżące naprawy Urządzeń zgodnie potrzebami Zamawiającego.

3.     Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

4.     Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone
w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3).

5.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 3).

6.     Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody. Wymagane jest załączenie wykazu usług (załącznik nr 2) oraz dowodu, że usługa wykazana w wykazie została wykonana należycie (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane).

7.     Termin związania ofertą: 30 dni.

8.     Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx docx 30.53 2020-10-12 11:18:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx docx 34.64 2020-10-12 11:18:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf pdf 1984.44 2020-10-12 11:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - ID 384949-sig.pdf pdf 421.16 2020-10-19 11:43:54 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 384949-sig.pdf pdf 383.52 2020-10-22 11:31:45 Public message

Announcements

2020-10-22 11:31 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-19 11:43 Sylwia Marciniak W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej Stacji Uzdatniania Wody W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 6 formularza cenowego z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki udziału w postępowaniu - Należy załączyć wykaz usług (wypełniony załącznik nr 2) oraz dowód, że wykazana usługa została wykonana należycie Attachment required (0)
3 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni (liczonych od upływu terminu wyznaczonego na składnie ofert). - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 351