Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/50/20 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych na potrzeby Klinik SPSK-2.

Deadlines:
Published : 02-10-2020 10:15:00
Placing offers : 12-11-2020 09:00:00
Offers opening : 12-11-2020 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.50.20 JEDZ espd-request.xml xml 145.51 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP.220.50.20 Zał. nr 1 Formularz cen jedn..xls xls 250 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP.220.50.20 Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 16.35 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20 Zał. nr 1 do SIWZ OFERTA.rtf rtf 144.24 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20- Załącznik nr 5 oświadczenia z SIWZ.rtf rtf 122.57 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 359.52 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20 Zał. _udost zasobow.rtf rtf 56.49 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20- ZaŁ. nr 4 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu.rtf rtf 127.56 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20 Załącznik nr 3 Wykaz dostaw.rtf rtf 56.38 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP_220_50_20_SIWZ leki 10 zadań.rtf rtf 9065.98 2020-10-02 10:15:00 Proceeding
ZP.220.50.20 Zał. nr 1 Formularz cen jedn..xls xls 220.5 2020-10-26 14:30:12 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 26.10.2020 r.docx docx 155.23 2020-10-26 14:30:12 Public message
Druk Zmiany Ogłoszenia przekazany do dziennika UE w dniu 26.10.2020 r. ENOTICES_nspskeli-2020-142585-NF14-PL.pdf pdf 85.26 2020-10-26 14:30:12 Public message
ZP_220_50_20 Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z dnia 30.10.2020 r..docx docx 357.52 2020-10-30 09:20:27 Public message
ZP.220.50.20 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 40.42 2020-11-12 12:53:10 Public message
ZP.220.50.20 Załącznik nr 2 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 15.72 2020-11-12 12:55:33 Public message
ZP.220.50.20 Rozstrzygnięcie postępowania.docx docx 178.78 2020-12-18 11:31:57 Public message

Announcements

2020-12-18 11:31 Wioletta Sybal Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

ZP.220.50.20 Rozstr [...].docx

2020-11-12 12:55 Wioletta Sybal Oświadczenie nt. grupy kapitałowej

ZP.220.50.20 Załąc [...].docx

2020-11-12 12:53 Wioletta Sybal INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 12.11.2020 g. 09:30

ZP.220.50.20 Inform [...].docx

2020-10-30 09:20 Wioletta Sybal Szanowni Państwo! W załączeniu przekazujemy Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji, które w dniu dzisiejszym ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE.

ZP_220_50_20 Sprosto [...].docx

2020-10-30 09:16 Wioletta Sybal The message was withdrawn by the Buyer.
2020-10-26 14:30 Wioletta Sybal Szanowni Państwo!
W załączeniu przekazujemy Państwu następujące dokumenty:
1) Wyjaśnienie nr 1 z dnia 26.10.2020 r.
2) Zmodyfikowane Formularze cen jednostkowych dla zadań nr 2 i 5
3) Druk Zmiany Ogłoszenia o zamówieniu przekazany do publikacji w Dzienniku UE
Z poważaniem
Wioletta sybal

ZP.220.50.20 Zał. nr [...].xls

WYJAŚNIENIE NR 1 z d [...].docx

Druk Zmiany Ogłoszen [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1429