Proceeding: UMiG-ZP.271.2.8.2020 Adaptacja budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych

Krzysztof Jaworski
Miasto i Gmina Skępe
Deadlines:
Posted : 30-09-2020 11:15:00
Placing offers: 15-10-2020 12:00:00
Opening offers : 15-10-2020 12:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 6678.21 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1009.25 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1-3, 5, 9-11.DOC DOC 235 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 645.9 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 6.zip zip 110085.12 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 7.zip zip 5132.89 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8.zip zip 559.73 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 12.xls xls 54.5 2020-09-30 11:15:00 Proceeding
Załącznik nr 8 wersja ATH.zip zip 113.7 2020-10-02 11:14:00 Public message
Wyjaśnienie nr 1.pdf pdf 185.88 2020-10-06 07:52:29 Public message
Informacja o złożonych ofertach.pdf pdf 239.91 2020-10-15 12:49:58 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 131.03 2020-10-26 09:14:00 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania.pdf pdf 33.87 2020-11-11 11:08:26 Public message

Announcements

2020-11-11 11:08 Krzysztof Jaworski Miasto i Gmina Skępe zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia informujące o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego nr UMiG-ZP.271.2.8.2020 na Adaptację budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-26 09:14 Krzysztof Jaworski Miasto i Gmina Skępe zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG-ZP.271.2.8.2020 na Adaptację budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-10-15 12:49 Krzysztof Jaworski Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe zamieszcza informację o złożonych ofertach w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG-ZP.271.2.8.2020 na Adaptację budynku po byłym posterunku policji do celów publicznych.

Informacja o złożony [...].pdf

2020-10-06 07:52 Krzysztof Jaworski Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019. 1843 ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 02.10.2020 r.

Wyjaśnienie nr 1.pdf

2020-10-02 11:14 Krzysztof Jaworski Na wniosek jednego z Wykonawców udostępniamy kosztorysy ofertowe (załacznik nr 8) w formacie ATH.

Załącznik nr 8 wersj [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 611