Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 281.69.2020 Modernizacja magistrali wodociągowej w aglomeracji m. Włocławek w ul. Wyszyńskiego

Deadlines:
Published : 30-09-2020 11:04:00
Placing offers : 05-11-2020 11:00:00
Offers opening : 05-11-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Tom I.pdf pdf 749.06 2020-09-30 11:04:00 Proceeding
Tom II, III i IV.7z 7z 4585.63 2020-09-30 11:04:00 Proceeding
załączniki 1-7.doc doc 120.5 2020-09-30 11:04:00 Proceeding
JEDZ.doc doc 187.5 2020-09-30 11:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 117.91 2020-09-30 11:04:00 Proceeding
pytania1.pdf pdf 35.32 2020-10-05 13:31:30 Public message
komora od strony ul Piwnej.7z 7z 9883.42 2020-10-12 13:07:56 Public message
komora od strony Katedry.7z 7z 9982.84 2020-10-12 13:07:56 Public message
pytania2.pdf pdf 43.11 2020-10-12 13:07:56 Public message
PW_MAPA.pdf pdf 5926.82 2020-10-14 13:59:47 Public message
PW_K2_1.pdf pdf 2424.5 2020-10-14 13:59:47 Public message
pytania3.pdf pdf 39.11 2020-10-14 13:59:47 Public message
pytania4.pdf pdf 50.42 2020-10-19 12:19:59 Public message
informacja.pdf pdf 37.55 2020-11-05 11:39:06 Public message
2021-OJS010-020356-pl.pdf pdf 96.7 2021-01-15 13:43:41 Public message

Announcements

2021-01-15 13:43 Mieczysław Małkiewicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-OJS010-020356-p [...].pdf

2020-11-05 11:39 Mieczysław Małkiewicz Informacja o złożonych ofertach

informacja.pdf

2020-10-19 12:19 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania 4

pytania4.pdf

2020-10-14 13:59 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania 3

PW_MAPA.pdf

PW_K2_1.pdf

pytania3.pdf

2020-10-12 13:07 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedzi na pytania nr 2

komora od strony ul [...].7z

komora od strony Kat [...].7z

pytania2.pdf

2020-10-05 13:31 Mieczysław Małkiewicz Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

pytania1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1488