Proceeding: 12/PN/2020 „Usługa sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej po przeprowadzeniu dezynfekcji właściwej narzędzi chirurgicznych i sprzętu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach”.

Stanisław Żak
SP ZOZ MSWiA w Kielcach
Deadlines:
Published : 30-09-2020 09:55:00
Placing offers : 08-10-2020 10:00:00
Offers opening : 08-10-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[8] protokół-Przyjęcia-Przekazania-zal-nr 8.docx docx 46.71 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
[9] PROTOKÓŁ-NIEZGODNOŚCI-usługi-zal-nr 9.docx docx 17.3 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
SIWZ [12_PN_2020] - Usługa sterylizacji.pdf pdf 8017.78 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pdf 127.85 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
[2] zał. nr 2 asortymentowo-cenowy, wymagania.pdf pdf 1191.58 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
[6] zał. nr 6 - istotne postanowienia umowy [12_PN_2020].pdf pdf 2896.56 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
[7] Zał. nr 7 - wykaz narzędzi do sterylizacji.rar rar 224.05 2020-09-30 09:55:00 Proceeding
[4] Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (12_PN_2020).docx docx 16.04 2020-09-30 09:55:00 Criterion
[5] Załącznik nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa (12_PN_2020).docx docx 15.89 2020-09-30 09:55:00 Criterion
[1] Załącznik nr 1do SIWZ Formularz ofertowy.docx docx 31.9 2020-09-30 09:55:00 Criterion
[2] zał. nr 2-asortymentowo-cenowy, wymagania.odt odt 16.49 2020-09-30 09:55:00 Criterion
[3] Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie (12_PN_2020).docx docx 19 2020-09-30 09:55:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert [08-10-2020].pdf pdf 326.79 2020-10-08 11:01:57 Public message
Wybór oferty nakorzystniejszej [26-10-2020].pdf pdf 340.25 2020-10-27 09:50:06 Public message

Announcements

2020-10-27 09:50 Stanisław Żak INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór oferty nakorzy [...].pdf

2020-10-08 11:01 Stanisław Żak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dyrekcja SP ZOZ MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę sterylizacji wysokotemperaturowej i niskotemperaturowej po przeprowadzeniu dezynfekcji właściwej narzędzi chirurgicznych i sprzętu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach, wpłynęły następujące oferty:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia gross – 96 246,30 zł

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

[4] Załącznik nr 4 d [...].docx

[5] Załącznik nr 5 d [...].docx

[1] Załącznik nr 1do [...].docx

[2] zał. nr 2-asorty [...].odt

[3] Załącznik nr 3 d [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410