Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OŚG.271.37.2020 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTO LĘBORK W LATACH 2021 – 2022

Agnieszka Kozłowska
Urząd Miasta Lębork Department: Wydział Ochrony Środowiska (OŚG)
Deadlines:
Published : 23-09-2020 14:37:00
Placing offers : 27-10-2020 12:48:05
Offers opening : 27-10-2020 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf pdf 1221.79 2020-09-23 14:37:00 Proceeding
JEDZ.xml xml 148.6 2020-09-23 14:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.31 2020-09-23 14:37:00 Proceeding
SIWZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW (1).pdf pdf 448.87 2020-09-23 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - JEDZ.pdf pdf 87.94 2020-09-23 14:37:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Projekt umowy.pdf pdf 240.31 2020-09-23 14:37:00 Proceeding

Announcements

2020-10-27 12:48 Agnieszka Kozłowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: UZASADNIENIE PRAWNE:
art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1986 tj.)

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Po przeanalizowaniu zapisów umowy wykonawczej, zawartej w dniu 29.03.2018 r. pomiędzy Gminą Miasto Lębork a Zakładem Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina”
Sp. z o.o. w Czarnówku, do zawarcia której upoważniła Burmistrza Miasta Lęborka Rada Miejska w Lęborku Uchwałą Nr XXXIII-497/2018 z dnia 23.03.2018 r., stwierdza się, że zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2021 – 2022.
W pkt. 2 ppkt. 2.1 e) w/w umowy wykonawczej Gmina Miasto Lębork zobowiązała się do zapewnienia przekazywania pełnego strumienia odpadów komunalnych, w tym odpadów selektywnie zbieranych z obszaru gminy do instalacji ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku, poczynając od najbliższego postępowania przetargowego.
Nie ulega wątpliwości, że powstał związek przyczynowo - skutkowy, tj. niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, która jest związana z zaistnieniem przesłanek unieważnienia umowy określonych w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp.

W związku z powyższym zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1095