Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TZU/10/2020 „Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części” - NZP/TZU/10/2020

Deadlines:
Published : 21-09-2020 13:06:00
Placing offers : 01-10-2020 10:00:00
Offers opening : 01-10-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 3376.13 2020-09-21 13:06:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 114.08 2020-09-21 13:06:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 244.86 2020-09-21 13:06:00 Proceeding
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 115.1 2020-10-01 12:22:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu.pdf pdf 171.99 2020-10-15 09:04:58 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 140.52 2020-11-04 08:19:39 Public message

Announcements

2020-11-04 08:19 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.11.2020r.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-15 09:04 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na cześć nr 1, część nr 2 i część nr 4 zamówienia wraz z zawiadomieniem o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na cześć nr 3 zamówienia (znak pisma: NZP/156/2020)

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-01 12:22 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje odczytane na otwarciu ofert).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 625