Proceeding: 587012-N-2020 Dostawa czterech samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Poznaniu

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 13:16:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik RODO.PDF PDF 143.24 2020-09-21 12:06:22 Proceeding
Załącznik_1.PDF PDF 130.74 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
SWIZ.PDF PDF 679.39 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
Załącznik_6.PDF PDF 231.94 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
Załącznik_5.PDF PDF 62.67 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
Załącznik_4.PDF PDF 55.69 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
Załącznik_3.PDF PDF 39.16 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
Załącznik_2.PDF PDF 247.01 2020-09-18 13:16:00 Proceeding
Załącznik_2.PDF PDF 247.01 2020-09-18 13:16:00 Criterium
Unieważnienie postępowania na dostwę czterech samochodówosobowych.PDF PDF 63.77 2020-09-30 11:34:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert WDA 272.1.2020.PDF PDF 104.51 2020-09-25 14:00:23 Public message
WDA 272.1.2020 Informacja dot. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.PDF PDF 47.41 2020-09-25 14:00:23 Public message

Announcements

2020-09-30 11:34 Anna Czaja Dzień dobry w załączeniu przesyłam informację o unieważnieniu postępowania WDA.272.1.2020 na dostawę czterech samochodów osobowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Pozdrawiam. Anna Czaja

Unieważnienie postęp [...].PDF

2020-09-25 14:00 Anna Czaja Dzień dobry! w załączeniu przesyłam informację dot. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia oraz protokół z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].PDF

WDA 272.1.2020 Infor [...].PDF

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik_2.PDF

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 265