Proceeding: IR.271.6.2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Zebrzydowice Department: Referat Strategii Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Deadlines:
Published : 18-09-2020 10:59:00
Placing offers : 22-10-2020 09:45:00
Offers opening : 22-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_22_10_2020_r_skan.pdf pdf 22.75 2020-10-22 12:08:20 Public message
Protokol_otwarcia_ofert_w_dniu_22_10_2020_r.docx docx 20.25 2020-10-22 12:08:20 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_01_12_2020_r.docx docx 19.66 2020-12-01 13:58:27 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_z_dnia_01_12_2020_r_skan.pdf pdf 33.24 2020-12-01 13:58:27 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_z_BZP_z_dnia_21_12_2020_r.pdf pdf 138.04 2020-12-21 15:38:54 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_z_TED_z_dnia_21_12_2020_r.pdf pdf 127.95 2020-12-21 15:38:54 Public message

Announcements

2020-12-21 15:38 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
Z poważaniem
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-12-01 13:58 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty.
Z poważaniem
Natalia Frogowska

Ogloszenie_o_wyborze [...].docx

Ogloszenie_o_wyborze [...].pdf

2020-10-22 12:08 Zamówienia Publiczne Dzień dobry,
w załączeniu protokół z otwarcia ofert.
Z poważaniem
Natalia Frogowska

Protokol_otwarcia_of [...].pdf

Protokol_otwarcia_of [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 618