Proceeding: ZP/PN/14/2020 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego

Deadlines:
Published : 18-09-2020 09:10:00
Placing offers : 20-10-2020 11:00:00
Offers opening : 20-10-2020 11:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_ZP_PN_14_2020-sig.pdf pdf 639.08 2020-09-18 09:10:00 Proceeding
zalaczniki do SIWZ.zip zip 456.13 2020-09-18 09:10:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.75 2020-09-18 09:10:00 Proceeding
Pismo NSzW_354_2020 - wyjaśnienia treści SIWZ od nr 1 do 4-sig.pdf pdf 413.71 2020-10-05 12:49:42 Public message
Pismo NSzW_360_2020 - wyjaśnienia treści SIWZ - wniosek nr 5-sig.pdf pdf 403.41 2020-10-19 15:03:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert - ZP_PN_14_2020-sig.pdf pdf 431.59 2020-10-20 11:44:52 Public message
Pismo NSzW_364_2020 - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 388.5 2020-10-26 12:44:37 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 127.9 2020-12-24 09:09:25 Public message

Announcements

2020-12-24 09:09 Sylwia Marciniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-24 09:07 Sylwia Marciniak The message was withdrawn by the Buyer.
2020-10-26 12:44 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeni przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Pismo NSzW_364_2020 [...].pdf

2020-10-20 11:44 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-19 15:03 Sylwia Marciniak Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek nr 5).

Pismo NSzW_360_2020 [...].pdf

2020-10-05 12:49 Sylwia Marciniak Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia treści SIWZ (wnioski od nr 1 do nr 4).

Pismo NSzW_354_2020 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 729