Proceeding: Dostawa sprzętu elektroakustycznego - zestaw nagłośnieniowy LDM PYM - 412.

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 07:32:00
Placing offers: 25-09-2020 11:30:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.  Po przesłaniu zamówienia , Wykonawca Zobowiązany jest do potwierdzenia jego przyjęcia do  realizacji ( obowiązuje forma pisemna ).


2.  Fakturę prosimy wystawić na płatnika:


21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Kwiatkowskiego 15

82-300 Elbląg

NIP: 578- 310-98-61


3.   Przedmiot zamówienia wraz z fakturą należy dostarczyć do:

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, od poniedziałku do czwartku do godz. 14.00 w piątek do godz. 12.00.

O wysłaniu przedmiotu zamówienia prosimy powiadomić p. Jerzy KOMOŃ, tel.: 727 040 577.


4.      Termin realizacji: do 5 dni roboczych (bez sobót i niedziel) od daty zawarcia umowy lub wpłynięcia zamówienia z 21 WOG.


1)   21 WOG nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej,

2)   Warunki dostawy Przedmiotu Zamówienia zostaną określone w zamówieniu,

3)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie bez podania przyczyny,

4)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu

      bez zmiany wysokości ceny jednostkowej.

5)   21 WOG wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty,

6)  W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Wykonawcy,

7)   Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

8)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji dotyczących, zależnie od potrzeb zamówienia, cen zaoferowanych w przesłanych ofertach, czy zakresu zamówienia.


5.      Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacja. Akceptując powyższe warunki Oferent wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.


Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.


6.      O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.


7.      Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.


8.   Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia, licząc od dnia otrzymania przez 21 WOG prawidłowo wystawionej faktury.


9.  Wymagana gwarancja na dostarczone produkty - minimum 24 miesiące od momentu dostawy. Formę udzielonej gwarancji stanowią: karta gwarancyjna lub kopia faktury (umowy).


10.  Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.

KLAUZULA INFORMACYJNA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, ul. Kwiatkowskiego 15, 82-300 Elbląg, fax: 261 313 304, e-mail: 21wog@ron.mil.pl ,

2.     Inspektor ochrony danych 21 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Elblągu dostępny jest pod adresem mailowym: 21wog@ron.mil.p ,

3.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) RODO
w celu związanym z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę „Sprzętu elektroakustycznego - zestaw nagłośnieniowy LDM PYM - 412" 

4.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego, jak w punkcie wyżej,

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązujący okres przechowywania dokumentacji związanej z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego,

6.     Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez

7.     21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu, jak w pkt 3,

8.     W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

9.     Posiada Pani/Pan:

1)     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

2)     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,

3)     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,

4)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10.  Nie przysługuje Pani/Panu:

1)     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e, RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

2)     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art., 20 RODO,

3)     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw nagłośnieniowy LDM PYM - 412 Zestaw nagłośnieniowy na bazie kolumny PYP-312 i 8-kanałowego stereofonicznego powermiksera SMX-408RX. Atut to możliwość podłączenia kolumny pasywnej oraz zasilanie mikrofonów pojemnościowych PHANTOM. Wbudowany odtwarzacz Mp3 z funkcją Bluetooth. Moc muzyczna WMAX: 300 Moc znamionowa WRMS: 150 Głośnik wysokotonowy: 1" Driver Głośnik niskotonowy: 12" Pasmo przenoszenia (Hz): 44-20000 Max. SPL (dB): 124 Impedancja (Ω): 2x200WRMS/4Ω; 2 x 150WRMS/8Ω + 400WRMS/8Ω subwoofer pasywny Wejścia: Speakon in x1 Wyjścia: Speakon out x1 Gniazdo statywu: Tak Gwarancja - minimum 24 miesiące od dnia dostawy. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 185