Proceeding: KML-291 Badania jakości odprowadzanych ścieków z Oczyszczalni Ścieków "Sitkówka"w Nowinach w zakresie wymaganym do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszceń

Deadlines:
Posted : 17-09-2020 13:04:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach w postępowaniu prowadzonym w trybie zakup na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych i klasycznych w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Pzp, zaprasza do złożenia oferty gdzie przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Badanie jakości odprowadzanych ścieków z Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach w zakresie wymaganym do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń”.

Opis przedmiotu zamówienia, wymagania jakie musi spełniać Wykonawca wraz z warunkami realizacji usługi zawarty jest w Zaproszeniu do złożenia oferty i załączonych do niego załącznikach.

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych. 

Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS zgodnie z zasadami opisanymi w treści Zaproszenia.

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” informuje, iż warunki ochrony danych osobowych zawiera Załącznik nr 6 do Zaproszenia § 9. Ochrona danych osobowych i Załącznik nr 7 Klauzula Informacyjna art.13 RODO.

Wszelkie zapytania należy składać wyłącznie poprzez platformę Open Nexus platformazakupowa.pl.

W sprawach merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem platformazakupowa.pl  i przycisku w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość”.

Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również może unieważnić postępowanie z innej przyczyny niż określone w § 58 ust. 1 Regulaminu obowiązującego w Spółce.

Regulamin udzielenia zamówień obowiązujący w Spółce „Wodociągi Kieleckie”
Sp. z o. o., jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl w zakładce„przetargi”.

Do Zaproszenia załączono:

1.  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

2.  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3.  Załącznik nr 2a – Formularz cen jednostkowych

4.  Załącznik nr 3 – Informacja o zastosowanych metodykach (…)

5.  Załącznik nr 4 – Oznaczenia zastosowanej metodyki

6. Załącznik nr 5 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41 365 31 00 w.224
w godz. 7:00-14:00

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5.pdf pdf 369.21 2020-09-17 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 388.69 2020-09-17 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 737.38 2020-09-17 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2a.pdf pdf 594.23 2020-09-17 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 662.48 2020-09-17 13:04:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 1347.97 2020-09-17 13:04:00 Proceeding
Zaproszenie do złozenia oferty.pdf pdf 972.26 2020-09-17 13:04:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 1 pc. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701, Kielce
(0)
2 Część II Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z Zaproszeniem wraz z załącznikami. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 163