Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP.271.8.2020.E Bydgoska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r do 31.12.2022 r.

Grzegorz Zieliński
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-09-2020 11:25:00
Placing offers : 16-10-2020 11:00:00
Offers opening : 16-10-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dostawa gazu 8E- Zał nr 5,6,7,8.7z 7z 22.96 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Gaz_BydgoskaGZ_SIWZ_2021_2022.pdf pdf 2357.85 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Gaz_BydgoskaGZ_Załącznik nr 1a - Wykaz punktów.xls xls 352 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Gaz_BydgoskaGZ_Załącznik nr 1b - Wykaz punktów.xls xls 79 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Gaz_BydgoskaGZ_Załącznik nr 2 - Formularz_oferty.doc doc 141 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Gaz_BydgoskaGZ_Załącznik nr 3 - JEDZ.docx docx 66.03 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Instrukcja_otwarcie ofert on line_8_2020_E.pdf pdf 271.21 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 236.13 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
RODO - załącznik do siwz.pdf pdf 237 2020-09-16 11:25:00 Proceeding
Gaz_BydgoskaGZ_Załącznik nr 4 - Istotne_postanowienia_umowy.pdf pdf 772.25 2020-09-16 15:48:22 Proceeding
Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy-sprawozdanie z badania 2019 (00000005).pdf pdf 216.71 2020-10-02 10:18:44 Public message
Sprawozdanie finansowe 2019 podpisany GK 1.pdf pdf 8755.6 2020-10-02 10:18:44 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 47.26 2020-10-02 10:18:44 Public message
Gaz_BydgoskaGZ_Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.doc doc 42 2020-10-19 11:27:42 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 50.73 2020-10-19 11:27:42 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 66.77 2020-11-16 13:47:36 Public message

Announcements

2020-11-16 13:47 Grzegorz Zieliński Dzień dobry.
W załączeniu informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.
Grzegorz Zieliński

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-19 11:27 Grzegorz Zieliński Dzień dobry.
W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu WZP.271.8.2020.E

Gaz_BydgoskaGZ_Załąc [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-02 10:18 Grzegorz Zieliński Zamawiający zamieszcza odpowiedź na zadane pytanie.

Szpital Uniwersyteck [...].pdf

Sprawozdanie finanso [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1220