Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-65/20 Wykonywanie usługi kompleksowego prania bielizny szpitalnej wraz z transportem, dzierżawą sprzętu i wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID - AE/ZP-27-65/20

Deadlines:
Published : 15-09-2020 10:19:00
Placing offers : 16-10-2020 10:00:00
Offers opening : 16-10-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

 Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Załącznik Nr 1 – Formularz Ofertowy

4/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu   

5/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

7/ Załącznik Nr 5 - Wykaz usług  

8/ Załącznik Nr 6 - Specyfikacja asortymentowo - ilościowa  

9/ Załącznik Nr 7 - Wymagane warunki dotyczące świadczenia  usługi  

10/ Załącznik Nr 8 - Wymagania dotyczące dzierżawy sprzętu i wdrożenia systemu identyfikacji asortymentu szpitalnego  

11/ Załącznik Nr 8A - Rysunek techniczny pomieszczeń, w których wykorzystywane będzie urządzenie mobilne  

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o Zamówieniu.pdf pdf 179.66 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 957.11 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 1-Formularz Ofertowy.doc doc 92.5 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.pdf pdf 86.32 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.xml xml 127.25 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 58 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 41 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 85.5 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.xls xls 40 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.xls xls 50 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 65.5 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 8A.doc doc 3344 2020-09-15 10:19:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 1.PDF PDF 411.5 2020-09-29 09:41:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 292.67 2020-10-16 12:09:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_Platforma .PDF PDF 87.16 2020-10-28 14:15:41 Public message

Announcements

2020-10-28 14:15 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-10-16 12:09 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-09-29 09:41 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1470