Proceeding: D/128/2020 DOSTAWA CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I DESERÓW

Deadlines:
Posted : 14-09-2020 09:54:00
Placing offers: 19-10-2020 08:00:00
Opening offers : 19-10-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 do SIWZ gwarancja przetargowa.pdf pdf 535.5 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ oświadczenie.doc doc 52 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 1075.36 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy.doc doc 231 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ JEDZ.xml xml 126.57 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1303.86 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 731.86 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 233.29 2020-09-14 09:54:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 242.84 2020-10-19 14:21:50 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 29.65 2020-10-19 14:21:50 Public message

Announcements

2020-10-19 14:21 Wioletta Magiera Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem nr 4 do SIWZ (oświadczenie).

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 527