Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WO.272.2.2.2020. Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Małgorzata Jasińska
Starostwo Powiatowe w Giżycku Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 11-09-2020 14:39:00
Placing offers : 14-10-2020 11:00:00
Offers opening : 14-10-2020 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_1c_Wykaz_PPE.pdf pdf 205.06 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 67.5 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 86 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 223 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
2020-OJS177-425277-pl.pdf pdf 235.25 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giizycka_GZ_SIWZ.pdf pdf 12711.48 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 1622.64 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 402.5 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 1500.78 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 365 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 586.3 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42.5 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 35 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
Giżycka_GZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67.5 2020-09-11 14:39:00 Proceeding
odpowiedzi.pdf pdf 2052.05 2020-10-02 08:20:21 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 515.21 2020-10-15 08:13:14 Public message
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 883.23 2020-11-09 14:27:30 Public message

Announcements

2020-11-09 14:27 Małgorzata Jasińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-15 08:13 Małgorzata Jasińska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-02 08:20 Małgorzata Jasińska Odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców

odpowiedzi.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1121