Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.16.2020 Chojnicka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Arleta Matusik
Powiat Chojnicki Department: Inspektor ds. zamówień publicznych
Deadlines:
Published : 11-09-2020 12:29:00
Placing offers : 15-10-2020 10:00:00
Offers opening : 15-10-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS177-425404-pl ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.73 2020-09-11 12:29:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI ZP.272.16.2020.zip zip 483.98 2020-09-11 12:29:00 Proceeding
ZP.272.16.2020 SIWZ GAZ.pdf pdf 7261.21 2020-09-11 12:29:00 Proceeding
ZP.272.12.2020 PYTANIA I ODPOWIEDZI.pdf pdf 400.86 2020-09-25 10:54:17 Public message
ZP.272.16.2020 Gaz_ChGZ_SIWZ_Załącznik nr 1 - Wykaz punktów.xls xls 88.5 2020-09-25 11:10:23 Public message
ZP.272.16.2020 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 193.63 2020-10-15 15:55:54 Public message
ZP.272.16.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-PLATFORMA.pdf pdf 308.04 2020-10-23 12:27:04 Public message
2020-OJS245-607110-pl.pdf Ogłoszenie o udzieleniu.pdf pdf 129.06 2020-12-16 14:38:02 Public message

Announcements

2020-12-16 14:38 Arleta Matusik Chojnicka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2020-OJS245-607110-p [...].pdf

2020-10-23 12:27 Arleta Matusik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZP.272.16.2020 INFOR [...].pdf

2020-10-15 15:55 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZP.272.16.2020 INFOR [...].pdf

2020-09-25 11:10 Arleta Matusik WYKAZ PUNKTÓW W WERSJI EDYTOWALNEJ

ZP.272.16.2020 Gaz_C [...].xls

2020-09-25 10:54 Arleta Matusik PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZP.272.12.2020 PYTAN [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914