Proceeding: Usługa uprzątnięcia lokali w budynkach mieszkalnych wraz z uprzątnięciem przynależnych komórek lokatorskich

Malwina Skrzyniarz-Pióro
Urząd Miejski Starachowice
Deadlines:
Published : 10-09-2020 15:53:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 41 273-82-52.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


            Gmina Starachowice zaprasza do złożenia ofert cenowych na usługę uprzątnięcia lokali w budynkach mieszkalnych wraz z uprzątnięciem przynależnych komórek lokatorskich pod niżej wymienionymi adresami:

1.    ul. Widok 3/1, Starachowice;

2.    ul. Robotnicza 4/2, Starachowice;

3.    ul. Robotnicza 6/9, Starachowice;

4.    ul. Robotnicza 8/6, Starachowice;

5.    ul. Mickiewicza 8/15, Starachowice;

6.    ul. Mickiewicza 14/4, Starachowice;

7.    ul. Konstytucji 3 Maja 5/4, Starachowice;

8.    ul. Zachodnia 1/77, Starachowice.

I.         Zamawiający:

Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

NIP: 664- 19-09-150

II.      Przedmiot zamówienia: usługa uprzątnięcia lokali w budynkach mieszkalnych wraz z uprzątnięciem przynależnych komórek lokatorskich. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac:

a.       wywóz odpadów wielkogabarytowych, mebli, gruzu, elektrośmieci oraz wywóz i utylizacja do ZUO odpadów zmieszanych, szkła, makulatury, odzieży i innych przedmiotów;

b.      uprzątnięcie schowków, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń wc oraz klatek schodowych w budynkach mieszkalnych:

-        ul. Widok 3/1, Starachowice;

-        ul. Robotnicza 4/2, Starachowice;

-        ul. Robotnicza 6/9, Starachowice;

-        ul. Robotnicza 8/6, Starachowice;

-        ul. Mickiewicza 8/15, Starachowice;

-        ul. Mickiewicza 14/4, Starachowice;

-        ul. Konstytucji 3 Maja 5/4, Starachowice;

-        ul. Staszica 13/5;

-        ul. Zachodnia 1/77, Starachowice.

Zakres i wielkość odpadów i śmieci które należy uprzątnąć jest różna w zależności od poszczególnych lokali. W celu oszacowania wartości prac istnieje możliwość okazania lokali przed złożeniem oferty cenowej, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 i po wcześniejszym ustaleniu spotkania z pracownikiem Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój  nr 5 tel. 41 273-82-52.

III.             Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zmawiającym umowę na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

IV.             Wykonawca oświadcza iż jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Jeżeli w wyniku zagospodarowania odpadów, w szczególności ich utylizacji Wykonawca osiągnie korzyści przekraczające koszty zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą, ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego, w celu ustalenia sposobu rozliczenia uzyskanych kwot.

V.                Termin realizacji zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy.

VI.             Kryterium wyboru oferty: Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena brutto: 100% dla  wartości zamówienia brutto, w tym  VAT.

VII.          Sposób przygotowania oferty: Ofertę cenową, zgodną z załącznikiem nr 1 do niniejszego postępowania, należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS.

VIII.       Badania ofert: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

IX.             Oferta zostanie odrzucona jeśli:

a.    jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu   ofertowym,

b.    Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli ich niewystarczająco.

X.                Miejsce  oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć przez platformę zakupową OPEN NEXUS. Termin składania ofert: 16.09.2020 r. do godz. 10.00

VIII.   Informacje dodatkowe:

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny
z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

3.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

4.    Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

5.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

IX.      Osoba uprawniona do kontaktów:

Referat Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach, pokój  nr 5 tel 41 273-82-52.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa – projekt  

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
200904_Form_Ofert_Wywóz śmieci.doc doc 43.5 2020-09-10 15:53:00 Proceeding
200904_Umowa_wzór.doc doc 74.5 2020-09-10 15:53:00 Proceeding
200904_Zapytanie ofertowe.doc doc 52.5 2020-09-10 15:53:00 Proceeding
200904_Form_Ofert_Wywóz śmieci.doc doc 44 2020-09-10 15:53:00 Subject of the order

Announcements

2020-09-16 12:54 Malwina Skrzyniarz-Pióro W ramach postępowania ID 376672: Usługa uprzątnięcia lokali w budynkach mieszkalnych wraz z uprzątnięciem przynależnych komórek lokatorskich, w terminie przewidzianym na złożenie ofert wpłynęła jedna oferta.
Oferta AGA TRANS Agnieszka Rafalska, spełniła kryteria postawione w postępowaniu ofertowym.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa uprzątnięcia lokali Usługa uprzątnięcia lokali w budynkach mieszkalnych wraz z uprzątnięciem przynależnych komórek lokatorskich w budynkach przy: 1. ul. Widok 3/1, Starachowice; 2. ul. Robotnicza 4/2, Starachowice; 3. ul. Robotnicza 6/9, Starachowice; 4. ul. Robotnicza 8/6, Starachowice; 5. ul. Mickiewicza 8/15, Starachowice; 6. ul. Mickiewicza 14/4, Starachowice; 7. ul. Konstytucji 3 Maja 5/4, Starachowice; 8. ul. Staszica 13/5 9. ul. Zachodnia 1/77, Starachowice

200904_Form_Ofert_Wy [...].doc

1 pc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Majówka 21a
27-200, Starachowice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od daty podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 267