Proceeding: WZP.271-70/20 Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Wągrowiec – Rogoźno"

Deadlines:
Posted : 10-09-2020 14:29:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
MATERIALY_na_STRONE.zip zip 402845.53 2020-09-10 14:29:00 Proceeding
IPU.pdf pdf 386.87 2020-09-10 14:29:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 636.5 2020-09-10 14:29:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 396.66 2020-09-10 14:29:00 Proceeding
ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 291.51 2020-10-20 14:37:53 Public message
ono.pdf pdf 366.83 2020-10-12 12:30:16 Public message
zestawienie 241.pdf pdf 295.4 2020-09-25 12:24:26 Public message
Odpowiedź_na_strone_22_09_2020.pdf pdf 249.41 2020-09-22 09:06:03 Public message
odpowiedzi_na_strone_18_09_2020.pdf pdf 276.08 2020-09-18 12:08:25 Public message
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf pdf 197.99 2020-09-15 12:20:04 Public message
odpowiedz_na_strone.pdf pdf 1345.44 2020-09-15 12:20:04 Public message

Announcements

2020-10-20 14:37 Ewa Skrzypczak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-10-12 12:30 Ewa Skrzypczak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ono.pdf

2020-09-25 12:24 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert

zestawienie 241.pdf

2020-09-22 09:06 Ewa Skrzypczak Odpowiedzi na pytania 22.09.2020r.

Odpowiedź_na_strone_ [...].pdf

2020-09-18 12:08 Ewa Skrzypczak Odpowiedzi na pytania 18.09.2020r.

odpowiedzi_na_strone [...].pdf

2020-09-15 12:20 Ewa Skrzypczak Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiedzi na pytania

ogloszenie_o_zmianie [...].pdf

odpowiedz_na_strone. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 700