Proceeding: TI.21.3.13.2020 Wykonanie docieplenia stropodachu komory zasuw nad zbiornikami wody surowej przy użyciu laminowanych płyt styropianowych EPS (styropapa)

Deadlines:
Posted : 10-09-2020 14:27:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Nr sprawy TI.21.3.13.2020

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20, Rzeczpospolita Polska

NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701

Adres strony internetowej: https://www.pwik.czest.pl/

Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia stropodachu komory zasuw przy zbiornikach wody surowej przy użyciu laminowanych płyt styropianowych EPS (styropapa) gr 10 cm, przy użyciu materiałów wykonawcy.

Zakres:

·         przygotowanie powierzchni

·         Wykonanie warstwy gruntującej roztworem bitumicznym pod płyty styropapy.

·         Montaż płyt styropapy przy użyciu kleju do poliuretanu (warstwa docieplenia wykona ze spadkiem 2% kształtowanym w kierunku na zewnątrz komory).

·         Montaż papy wierzchniego krycia.

·         Wykonanie obróbek blacharskich wokół krawędzi płyty stropowej z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016 połysk.

Dane:

·         Powierzchnia płyty ~59,64 m2

·         Obróbki blacharskie ~ 29 m

Adres inwestycji:

Ujęcie Wody Mirów

ul. Mirowska 247/251

42-202 Częstochowa

Termin wykonania: 31.10.2020 r.

Okres gwarancji: 24 miesiące

Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiąjcego.

INFORMACJE OGÓLNE

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dostępem nieograniczonym w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej która znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik_czest, pod nazwą postępowania.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO SA W CZĘSTOCHOWIE W CELU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), (zwanego dalej RODO) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, 42- 202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20;

2.   we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres email: iod@pwik.czest.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

5.   Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

a.       Pracownicy Administratora odpowiedzialni za realizację postępowania oraz sprawy administracyjne, księgowo- finansowe, prawne i archiwalne;

b.       Podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne oraz realizujące inne zlecone usługi, zgodnie z zawartymi umowami oraz umowami  powierzenia danych;

c.      Inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;

6.   podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w procedurze udzielania zamówienia publicznego;

7.   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji zamówienia oraz do celów archiwalnych; dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w tym przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dostępnego na stronie internetowej Administratora: www.pwik.czest.pl;

8.   jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych;

9.   w zakresie swoich danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich  danych osobowych, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo są niezgodne z rzeczywistością, usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przenoszenia danych.

Informujemy, że nie wszystkie powyższe żądania będziemy mogli  zawsze wypełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane osobowe w Przedsiębiorstwie przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych, jak również prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

10.   Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO;

11.   ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Organ nadzorczy- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2);

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Rzut płyty stropowej komory zasuw.pdf pdf 31.6 2020-09-10 14:27:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Całkowita wartość zamówienia - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 125